Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

International Sales and Marketing — EAL

international marketing tomeg1 International Sales and Marketing  EAL
Képzésinformáció
Képzés neve Bachelor Degree in International Sales and Marketing (Top-Up)
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Főbb Tantárgyak
 • Sales and due dili­gence
 • Methodology
 • Theory of Knowledge
 • Law
 • Economics
 • Innovation
Karrierlehetőségek
 • Marketing Manager
 • Export Manager
 • Sales Manager
 • Sales and Marketing Co-ordinator
 • International Sales Representative
 • Sales Support Executive
 • Key Account Manager
 • Sales Planner

Ez a 1.5 éves prog­ram nem­zet­közi kon­tex­tus­ban vizs­gálja a pénz­ügy és mar­ke­ting vilá­gát, és főként a ‘busi­ness to busi­ness’ folya­ma­tokra kon­cent­rál. Bemutatja, hogyan vezes­sük be majd érté­ke­sít­sük az adott ter­mé­ket a rele­váns pia­con vilá­gunk min­den pont­ján, eltérő kul­tú­rá­lis köze­gek­ben. Éppen ezért a szak erő­tel­je­sen fóku­szál a diá­kok kul­tú­rá­lis intel­li­gen­ci­á­já­nak és kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­sére. Élet­szerű pél­dá­kon keresz­tül szem­lél­teti és gya­ko­rol­tatja az előa­dá­so­kon meg­is­mert teó­ri­á­kat és üzlet­stra­té­giai model­le­ket.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram három sze­mesz­tert ölel fel, min­den sze­mesz­ter külön­böző témákra épül. Egy sze­mesz­ter tel­je­sí­té­sé­vel 30 ECTS pont sze­rez­hető.

1. sze­mesz­ter — Sales and due dili­gence

 • The cus­to­mer in focus
 • Industry and com­pe­ti­tion
 • Innovation
 • Methodology
 • Theory of Knowledge

2. sze­mesz­ter — Business devel­op­ment in an inter­na­ti­o­nal pers­pec­tive

 • Developing the sales base
 • Implementing the sale
 • Follow-up

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (3. sze­mesz­ter vége)

Felvételi Követelmények:

A szak első­sor­ban a már dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik a szak­irá­nyú dip­loma meg­léte, meg­kez­dése.

Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

International Hospitality BA Top-Up
Sport Management BA Top-Up

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember