Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

International Sales and Marketing Management — VIA UC

146e48b International Sales and Marketing Management  VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in International Sales and Marketing Management
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €30.000
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek

Friss dip­lo­más lehető­sé­gek

 • Marketing Assistant
 • Marketing Coordinator
 • Sales Coordinator
 • International Sales Representative
 • Market Research Analyst
 • Junior Key Account Manager
 • Export Sales Representative

Későbbi lehető­sé­gek

 • Sales and Marketing Manager
 • Export Manager
 • Brand Manager
 • District Manager
 • Key Account Manager
 • Business Consultant
 • General Manager

A prog­ram kul­csa az önálló gon­dol­ko­dás és effek­tív prob­lé­ma­meg­ol­dás az elmé­leti anyag elsa­já­tí­tása után. Ezen bache­lor kere­tein belül a diá­kok cso­por­to­kat alkotva valós cégek valós prob­lé­máin dol­goz­nak, majd pre­zen­tál­ják azo­kat. Komoly cégek vezetői jön­nek el az isko­lába pre­zen­tálni a cég adott prob­lé­má­ját, melyekre a diá­kok­nak meg­ol­dást kell talál­niuk. A mar­ke­ting, a sales, a pénz­ügyi szá­mí­tá­sok, a mak­ro­öko­nó­mia, vala­mint az üzleti jog mel­lett a kom­mu­ni­ká­ción is óri­ási hang­súly van. Az intéz­mény rend­kí­vül fon­tos­nak tartja, hogy a diá­kok meg­fe­lelő kom­mu­ni­ká­ciós képes­sé­gek­kel ren­del­kez­ze­nek, hisz ahhoz hogy elad­junk egy jó ötle­tet egy adott ügy­fél­nek, vagy akár a management-nek, szük­ség van arra hogy lehen­ge­rel­jük őket, tisz­tán, ért­hetően, izgal­ma­san közöl­jük az adott infor­má­ciót. Ennek érde­ké­ben, kezdve a kis pro­jek­tektől egé­szen a sze­mesz­ter pro­jek­te­kig, min­den egyes alka­lom­mal tömeg előtt kell pre­zen­tál­niuk a hall­ga­tók­nak, így rászok­tatva a hasonló szi­tu­á­ci­ók­hoz később a mun­ka­erő­pi­a­con.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

Sales and marketing International Sales and Marketing Management  VIA UC

Kötelező tár­gyak

 • Strategic busi­ness and busi­ness models
 • Relationship mar­ke­ting
 • Sales and sales manage­ment
 • Product and cus­to­mer manage­ment
 • Business manage­ment and inno­va­tion in the B2B mar­ket

 

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember