Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Intézmény leírások frissítése

A mai nap folya­mán fel­töl­tésre kerül­tek a leg­újabb leírá­sok kop­pen­há­gai part­ne­rin­téz­mé­nye­inkről. Az intéz­mé­nyek nevére kat­tintva a leírá­so­kat rög­tön
elér­heti:

Copenhagen School of Design and Technology

Copenhagen Business Academy

Az intéz­mé­nyek rész­le­tes szak­le­írá­sai napo­kon belül elér­hetőek lesz­nek olda­lun­kon,
magyar nyel­ven is. Addig is angol nyelvű szak­le­írá­sért és intéz­mény bemu­ta­tó­ért keresse
azok hiva­ta­los hon­lap­ját.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember