Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Intézményeknek

A Scandinavian Education Agency ország­szerte tart előa­dá­so­kat közép­is­ko­lá­ban és felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek­ben annak érde­ké­ben, hogy minél több diák­hoz eljus­son a dániai tovább­ta­nu­lás lehető­sé­gé­nek híre. Ezek az előa­dá­sok jel­lemzően 45 per­ce­sek, és végig­ve­ze­tik a hall­ga­tó­sá­got a dán felsőok­ta­tá­son, lehető­sé­ge­ken, intéz­mé­nye­ken, sza­ko­kon és váro­so­kon, nem kife­lejtve a jelent­ke­zés miként­jét, költ­sé­ge­ket és mun­ka­le­hető­sé­ge­ket.

Amennyiben sze­retné, hogy az Ön intéz­mé­nyé­ben is tart­sunk ingye­nes pre­zen­tá­ciót, vegye fel a kap­cso­la­tot mun­ka­tár­sunk­kal a követ­kező elér­hető­sé­gek vala­me­lyi­kén.

Kovács Márton
hunrelations@sceda.eu
0036 30 510 9804
Online kap­cso­lat­fel­vé­tel

 

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Városok
Diákmunka Intézmények


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember