Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT, Communication and New Media – AAU

seville spain communications new media journalism study abroad player IT, Communication and New Media – AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of IT, Communication and New Media
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €12.930
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
  • Training and Research Institution
  • Public admi­nist­ra­tion and engi­ne­ering con­sul­ting firms
  • Development of new con­cepts
  • Service solu­ti­ons

Ezen 3 éves kép­zés során, a diá­kok elsa­já­tít­ják a külön­böző tech­ni­kai meg­ol­dá­sok fej­lesz­té­sét egy piac-orientált pers­pek­tí­vá­ból, a fel­hasz­ná­lói igé­nyekre fóku­szálva. A prog­ram fog­lal­ko­zik továbbá a jövő inter­ne­té­nek tech­no­ló­gi­á­já­val, vala­mint az okos­te­le­fo­nokra, illetve egyéb média plat­for­mokra sza­bott alkal­ma­zá­sok fej­lesz­tésre is nagy hang­súlyt fek­tet.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. IT sys­tems in a Market Perspective – Learning in Science, Technology and Society; Object-oriented prog­ram­ming; Linear Algebra
2. System Development and User Interaction – System design and User invol­ve­ment; Discrete mat­he­ma­tics
3. Distributed Systems and Communities – IT in Distributed orga­ni­za­ti­ons; Computer net­works and the inter­net
4. Communications and Media Technology – Economics, Probability and app­lied sta­tis­tics; Media tech­no­lo­gies
5. Application Development and Security – Development of Mobile Applications, Network and Application secu­rity, Databases
6. IT, Communication and New Media – Next gene­ra­tion net­works; Technology and Society; Business Law

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­rasa,Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember