Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT Network and Electronics Technology — BAAA

ID 10048443 300x199 IT Network and Electronics Technology   BAAA

Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in IT-Networks and Electronics Technology
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €24.000
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Computer Programmer
  • Web Developer
  • User Consultant
  • IT-Coordinator
  • System Administrator
  • IT-Consultant
  • System Developer

A négy sze­mesz­te­res „IT Network and Electronics Technology” szak olyan képe­sí­tést ad a hall­ga­tók­nak mely­nek segít­sé­gé­vel sze­re­pet vál­lal­hat­nak tech­ni­kus­ként vagy akár mene­dzser­ként ter­ve­zési és fej­lesz­tési pro­jec­tek­ben a com­pu­ter és iro­dai elektro-technológia szak­te­rü­le­tein mind a magán mind az állami szek­tor­ban.

A prog­ram struk­tú­rája

A BAAA két éves kép­zése min­den év feb­ru­ár­já­ban és szep­tem­be­ré­ben indul. A diá­kok­nak két spe­ci­a­li­zá­ciós szak­irányt kínál az intéz­mény, név sze­rint ezek: „Computer tech­no­logy” és „Electronics Line”.

Az első sze­mesz­ter folya­mán köte­lező tan­tár­gya­kat kell a hall­ga­tók­nak tel­je­sí­teni, mely közös rész mind két spe­ci­a­li­zá­ció diák­jai szá­mára. Ezek a tan­tár­gyak lefek­te­tik a szakma alap­jait és segít­sé­gük­kel a hall­gató eldönt­heti, mely irányt válassza.

 

Szemeszter Network Technique szak­irány Electronic szak­irány
1 Electronic Systems and Communication Technology Systems
Software Development
Micro-controllers
2 Server Technology and Embedded Systems Analogue and Digital Electronics
Advisory/Consultancy Functions Embedded Systems
Business Business Subjects
Specializációs tan­tár­gyak
3 Databases Programmable Circuits and Digital Signal Processing
Advisory/Consultancy Functions Business
Specializációs tan­tár­gyak
4   Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 Záróvizsga

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van BA Top-Up kép­zés elvég­zé­sére intéz­mányen belül vagy bár­hol Dániában. Mivel a kép­zés része a Bolognai-rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tóak a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai felsőok­ta­tás­ban. Abban az eset­ben ha a vég­zett hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, az AP dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra.

Hasonló kép­zé­sek:

Computer Science

Multimedia Design and Communication

Export and Technology Management

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember