Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT-Network and Electronics Technology — EAL

laptop output usb IT network 1 IT Network and Electronics Technology  EAL
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in IT Technology
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 165 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Linguistic Communication
 • Technical Documentation
 • Technical Mathematics
 • Information Technology
 • Electronics
Egyéb tan­tár­gyak / Specializációs lehető­sé­gek
 • Organisation
  • Commercial tra­ding
  • Organisation
  • Finance
  • Project Management
  • Environment and Safety
  • Quality
 • Technology
  • Technical Communication Systems
  • Network sys­tems and Network hard­ware
  • Transmission Media
  • Database sys­tems
  • Data secu­rity
 • Technology sub­jects for the Electronics spe­ci­a­lity
  • Electronic Circuits
  • Product devel­op­ment
  • Production and test equip­ment
  • Software
  • Network
 • Specializációs lehető­sé­gek
  • Electronics
  • IT
Karrierlehetőségek
 • Electronics Developer
 • Hardware Developer
 • IT-Consultant
 • Production Technician
 • Software Developer
 • Network Manager

A két éves (4 sze­mesz­te­res) IT-Network and Electronics Technology (IT-Hálózat és Elektronika) AP prog­ram egy gya­kor­lati szak, ahol a háló­za­tok és hard­ve­rek fel­épí­té­sé­nek és ter­ve­zé­sé­nek miként­jét tanul­hat­ják meg a hall­ga­tók. A mate­ma­ti­kai és fizi­kai beál­lí­tott­ság aján­lott, hiszen a prog­ram ezen tan­tár­gya­kon ala­pul. Felvételinél a szak­mai tapasz­ta­lat vagy már egy meg­lévő képe­sí­tés előnyt jelent­het.

A prog­ram során nagy hang­súlyt fek­tet­nek a csa­pat­mun­kára, nem­zet­közi cso­por­tok­ban kell a pro­jec­te­ket vég­re­haj­tani. A prog­ram továbbá tar­tal­maz 2 spe­ci­a­li­zá­ciós szak­irányt, ezek az IT és az Electronics.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

4. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát kap­hatsz. Az IT-Networks & Electronics Technology szak­hoz az alábbi top-up prog­ram tar­to­zik:

 

Hasonló kép­zé­sek

 További infor­má­ció: 

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember