Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT-Network and Electronics Technology — KEA

laptop output usb IT network 1 IT Network and Electronics Technology  KEA
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in IT Technology
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nesNem EU állam­pol­gá­rok­nak € 12.300/év
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Electronics Developer
 • Hardwarearrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA Developer
 • IT-Consultant
 • Production Technician
 • Softwarearrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA Developer
 • Network Manager

Innovatív mód­sze­rek hasz­ná­la­tá­val a diák meg­ta­nul meg­ter­vezni és fel­ál­lí­tani elekt­ro­ni­kai és tech­no­ló­giai kom­mu­ni­ká­ciós rend­sze­re­ket. A szak nem csak meg­is­mer­teti a leg­mo­der­nebb szá­mí­tó­gé­pes rend­sze­rek műkö­dé­sé­nek alap­el­veit, hanem gya­kor­lat­ban is meg­ta­nítja azo­kat alkal­mazni. A prog­ramarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA több részre osz­lik: “net­worksarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA” és “elec­tro­nic tech­no­logy” illetve ezek­nek az ötvö­zete.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

Kombinált rész 1. 2. 3. és 4. sze­mesz­ter

 • Networks and ope­ra­ting sys­tems”
 • Technology”
 • Communication”
 • Management”
 • Gyakorlat (4. sze­mesz­ter)
 • Finalarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA Exam” (4. sze­mesz­ter)

“Network Technology”  1. 2. és 3. sze­mesz­ter

 • Networksarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA
 • Database and prog­ram­mingarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA tech­ni­ques”
 • Advising and con­sul­ting func­ti­ons”
 • Securityarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA
 • Választott tan­tár­gyak

“Electronic Technology” 1. 2. és 3. sze­mesz­ter

 • Electronics”
 • Microprocessor sys­tems”
 • Softwarearrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA devel­op­ment”
 • Választott tan­tár­gyak

Kombinált téma­kö­rök leírása:

Networks and Operating Systems
A tan­tárgy meg­ta­nít külön­böző ter­ve­zés­hez hasz­ná­la­tos esz­kö­zök és prog­ra­mok alkal­ma­zá­sára, kom­mu­ni­ká­ciós rend­sze­rek fel­épí­té­sére és ezek tesz­te­lé­sére.

Technology
Elektronikai rend­sze­rek ins­tal­lá­ci­ója és hard­warearrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA tesz­te­lés.

Management
Ezen téma­kör magá­ban fog­lalja a pro­ject management-et és üzleti prak­ti­kák, tren­dek meg­is­me­ré­sét.

Network Technology téma­kö­rök leírása:

Networks
A tan­tárgy tech­ni­kai háló­za­tok ter­ve­zé­sé­vel és érté­ke­lé­sé­vel fog­lal­ko­zik üzleti aspek­tus­ból.

Database and Programmingarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA Techniques
Lefekteti a prog­ra­mo­zás és adat­bá­zis keze­lés alap­jait.

Advising and Consulting Functions
Megtanítja a hall­ga­tók­nak, hogyan tud­ják hasz­no­sí­tani infor­ma­ti­kai tudá­su­kat tanács­adói és kon­zul­tá­ciós fel­ada­tok elvég­zése köz­ben.

Securityarrow 10x10 IT Network and Electronics Technology  KEA
Többek között a diák hal­lani fog tit­ko­sí­tási mód­sze­rekről, tanú­sít­vá­nyok­ról, vala­mint tűz­fa­lak, belép­tető rend­sze­rek  műkö­dé­séről és mind­ezek meg­ter­ve­zé­séről, üze­mel­te­té­séről.

Electronic Technology téma­kö­rök leírása:

Electronics
Lefekteti az elektro-technológia és a ter­me­lés alap­jait, az elő­ze­tes érté­ke­lé­sektől kezdve a fel­épí­té­sen és szük­sé­ges doku­men­tá­ci­ó­kon át a rend­sze­rek tesz­te­lé­séig a leg­ki­fi­no­mul­tabb szi­mu­lá­ciós esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­val.

Microprocessor Systems
A tan­tárgy szi­mu­lá­ciós esz­kö­zök és teszt rend­sze­rek fel­épí­té­séről szól.

Software Development
Megmutatja hogyan való­sít­sunk meg egy meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­tot úgy, hogy egy működő­ké­pes tech­ni­kai meg­ol­dássá vál­jon az ötle­tünk, nagy hang­súlyt fek­tetve a mun­ká­la­tok doku­men­tá­ci­ó­ira és azok pre­zen­tá­ci­ó­jára.

 FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

ELHELYEZKEDÉS, TOVÁBBTANULÁS

Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban. Avégzős hall­ga­tók­nak lehető­sége van más­fél éves BA Top-Up kép­zés elvég­zé­sére intéz­mé­nyen belül vagy más dániai intéz­mé­nyek­ben. Amennyiben a prog­ram elvég­zése után a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, az AP dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Top-up kur­zu­sok 

A Top-Up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő BA dip­lo­mát lehet sze­rezni.

Hasonló kép­zé­sek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

JELENTKEZÉS A SZAKRA

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember