Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT-Network and Electronics Technology — UCN

laptop output usb IT network 1 IT Network and Electronics Technology  UCN
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in IT-Networks & Electronics Technology
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU állam­pol­gá­rok­nak€6000 / sze­mesz­ter
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €100 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Network Systems
 • Operating Systems
 • Microprocessor
 • Signal pro­ces­sing
 • Digital Electronics
 • Programming
 • Analog Electronics
 • Business Enterprise
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek és tan­tár­gyak
 • Electronics
  • Analogue tech­no­logy
  • Signal tre­at­ment
  • Wireless com­mu­ni­ca­tion
  • Digital tech­no­logy
  • Microprocessor tech­no­logy
  • Programming
 • Networks
  • Databases
  • Programming
  • Specialisations
  • Network sys­tems
  • Network manage­ment
  • Operating sys­tems
Karrierlehetőségek
 • Electronics Developer
 • Hardware Developer
 • IT-Consultant
 • Production Technician
 • Software Developer
 • Network Manager

A két éves (4 sze­mesz­te­res) IT-Network and Electronics Technology (IT-Hálózat és Elektronika) AP prog­ram egy gya­kor­lati szak, ahol a háló­za­tok és hard­ve­rek fel­épí­té­sé­nek és ter­ve­zé­sé­nek miként­jét tanul­hat­ják meg a hall­ga­tók. A mate­ma­ti­kai és fizi­kai beál­lí­tott­ság aján­lott, hiszen a prog­ram ezen tan­tár­gya­kon ala­pul. Felvételinél a szak­mai tapasz­ta­lat vagy már egy meg­lévő képe­sí­tés előnyt jelent­het.

A prog­ram során nagy hang­súlyt fek­tet­nek a csa­pat­mun­kára, nem­zet­közi cso­por­tok­ban kell a pro­jec­te­ket vég­re­haj­tani. A prog­ram továbbá tar­tal­maz 2 spe­ci­a­li­zá­ciós szak­irányt, ezek a Network és az Electronics. A spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak illetve szak­irá­nyok a 2. sze­mesz­tertől fog­nak elválni az alap­tan­tár­gyak­ról.

A prog­ram struk­tú­rája

A kép­zés 4 féléve három részre tago­ló­dik, ezek az isko­lai kép­zés, gya­kor­lat és végül a szak­dol­go­zat.

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

4. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti AP-képzését Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-up kur­zu­sok: 

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves tovább­képző kur­zu­sok, ame­lyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát kap­hatsz. Az IT-Networks & Electronics Technology szak­hoz az alábbi top-up prog­ram tar­to­zik:

 Szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban:

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ken befe­jezni tanul­má­nyait. A UCN a követ­kező egye­tem­mel áll szerző­dés­ben az IT-Networks & Electronics Technology AP Program befe­je­zé­sét illetően:

 • Buskerud University College, Norway

 

Hasonló kép­zé­sek

 További infor­má­ció: 

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember