Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

IT Technology — DANIA

ID 10059721 300x199 IT Technology   DANIA
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in IT-Networks & Electronics Technology
Intézmény neve Danish Academy of Business and Technology (DANIA)
Intézmény helye Viborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €300 (EU-s diá­kok­nak is!)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Electronics Developer
  • Hardware Developer
  • IT-Consultant
  • Production Technician
  • Software Developer
  • Network Manager

A DANIA négy sze­mesz­te­res IT Technology szakja főként ter­mék­fej­lesz­tés­sel fog­lal­ko­zik azon­ban kitér a nagyobb méretű infor­ma­ti­kai rend­sze­rek fej­lesz­té­sére és üze­mel­te­té­sére is.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram fő célja, hogy fej­lessze a diá­kok koope­rá­ciós képes­sé­geit, inno­va­tív gon­dol­ko­dá­sát és kre­a­ti­vi­tá­sát. A cso­por­tok kis lét­szá­múak (maxi­mum 20–30 fő) így ösz­tö­nözve diá­ko­kat az órai vitákba való bekap­cso­ló­dásra. A záró­vizsga előtt, prog­ram része­ként, min­den hall­gató részt vesz egy három hóna­pos gya­kor­la­ton Dániában vagy kül­föl­dön.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (Top-Up bache­lor kép­zés). Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor kép­zé­sek:

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves intéz­mé­nyen belüli tovább­képző kur­zu­sok, melyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát sze­rez­het a diák. Az IT Technology szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

Product Development and Integrative Technology

Hasonló kép­zé­sek:

Computer Science

Multimedia, Design and Communication

Energy Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember