Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

A UCN jelentkezési rendszerének használata

A UCN saját jelent­ke­zési rend­sze­ré­ben a fel­töl­tendő doku­men­tu­mok között sze­re­pel egy ún. KOT Application Form, melyet a www.optagelse.dk hon­lap­ról kell letöl­teni. Ezen doku­men­tum letöl­té­sé­nek a menete a követ­kező:university college of northern denmark ucn logo A UCN jelentkezési rendszerének használata

  1. Lépj be az Optagelse jelent­ke­zési por­tálra a saját pro­fi­lodba. (A saját pro­fil meg­nyi­tása csak akkor lehet­sé­ges ha már regiszt­rál­tunk a www.optagelse.dk jelent­ke­zési hon­la­pon. Ez eset­ben a rend­szer által a regiszt­rá­ció meg­tör­tén­te­kor kikül­dött e-mail-ben talál­ható a sze­mé­lyes pro­fi­lunk meg­nyi­tá­sá­hoz szük­sé­ges link. Amennyiben még nem regiszt­rál­tál, tedd meg most, magyar nyelvű tájé­koz­ta­tónk segít­sé­gé­vel.
  2. A pro­fil­ban talál­ható négy fül közül kat­tints a har­ma­dik, tehát a ‘Choice of edu­ca­tion prog­ramme’ neve­zetű fülre.
  3. Az előt­ted meg­je­lenő kivá­lasz­tott sza­kok közül kat­tints rá arra, amely a UCN-es pri­o­ri­tá­said közül a leg­első (még akkor is ha a UCN intéz­mé­nyé­nek első, álta­lad meg­je­lölt szakja össze­sí­tés­ben csak az ötö­dik). A doku­men­tu­mot akkor kell letöl­teni, ha már a prog­ram­hoz kap­cso­lódó ada­to­kat fel­vit­tük a rend­szerbe.
  4. A meg­je­lenő adat­lap jobb felső sar­ká­ban lévő nyom­tató ikonra kat­tintva fel­ug­rik egy ablak amely fel­ajánlja a KOT Application Form PDF for­má­tumú letöl­té­sét. A letöl­tött PDF fájl tar­tal­mazza a követ­kező­ket: Signature Page; KOT Priority Form; KOT Application Form.
  5. Miután az összes UCN szak Signature Page-ét és KOT-ját letöl­töt­ted, egy PDF file-ba kell őket ren­dezni. Ezt az alábbi ingye­nes prog­ram­mal is meg­te­he­ted.
  6. Ezután után töltsd fel a doku­men­tu­mot a UCN saját jelent­ke­zési olda­lára!

Angol nyelvű hasz­ná­lati uta­sí­tás a UCN-től — PDF


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember