Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jelentkezés az Oxford Online Placement Test-re

oxford english testing oopt Jelentkezés az Oxford Online Placement Test re

 
  • Jelentkezz a Dániában nyelvi tesztre Online Űrla­pun­kon keresz­tül! A nyelvi tesz­ten való rész­vé­tel­hez szük­ség van a SCEDA Kaució befi­ze­té­sére, mely­nek összege 20 000 forint és az első elvég­zett dániai sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­jár. Kaució befi­ze­tésre a hely­szí­nen is van lehető­ség. A sza­bad helyek száma limi­tált, ezért kér­jük küldd el jelent­ke­zé­sét minél előbb.
  • Novo School 1091 Budapest, Üllői út 63. TÉRKÉP

    Online vizs­gá­nál ott­hon­ról végez­hető a vizsga. Amire szük­ség van: gyors inter­net­kap­cso­lat, mik­ro­fon, web­ka­mera, Skype prog­ram
 

Jelentkezés elkül­dése

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember