Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jelentkezés Dán Felsőoktatásba

daniai jelentkezes Jelentkezés Dán Felsőoktatásba

A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek hiva­ta­los kvóta sze­rint vesz­nek fel hall­ga­tó­kat, mely sze­rint a nem­zet­közi sza­kok diák­ja­i­nak száma össz­hang­ban kell legyen a dán nyel­ven hall­gat­ható sza­kok diák­ja­i­nak szá­má­val. A dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek a bonyo­lult kivá­lasz­tási pro­ce­dú­rá­nál a jelent­kező diá­kok közül a leg­jobb ered­ménnyel ren­del­kező­ket része­sí­tik előny­ben, és így halad­nak lefelé amíg a ren­del­ke­zésre álló sza­bad helyek be nem tel­nek.

Ugyanakkor külö­nö­sen figyel­nek arra is, hogy a nem­zet­közi osz­tá­lyok­ban meg­fe­lelő legyen a külön­böző nem­ze­ti­sé­gek ará­nya, így biz­to­sítva a kul­tu­rá­lis sok­színű­sé­get a dán felsőok­ta­tási rend­szer­ben. Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy milyen osz­tály­za­tok szük­sé­ge­sek a dániai tovább­ta­nu­lás­hoz, min­den esetre nagy­ban növeli az esé­lye­ket, ha jó jegyei van­nak a fel­vé­te­liző­nek, és idő­ben (Március 15 előtt) küldi el a jelent­ke­zé­sét.

A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a SCEDA  rend­sze­rébe
 2. SCEDA Kaució befi­ze­tése
 3. Oxford Online Placement Test (ha szük­sé­ges)
 4. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 5. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 6. SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás elérése
 7. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten
 8. SCEDA Seminar Dániában (Aalborg, Aarhus, Odense)

 Jelentkezés dániai tovább­ta­nu­lásra

Intézmény kivá­lasz­tása


Online Jelentkezés

A Scandinavian Education Agency 2014-től a UniversityAdmission.eu rend­sze­rét hasz­nálja a jelent­ke­zé­sek lebo­nyo­lí­tá­sára. Ez a rend­szer átfo­góan kezeli az Ön által válasz­tott összes dániai intéz­ményre és szakra vonat­kozó pre­fe­ren­ci­á­kat és meg­adott ada­to­kat. Ezzel is elő­se­gítve, hogy átlát­ha­tóan, egy helyen lehes­sen tárolni a jelent­ke­zési információkat/dokumentumokat amik fel­töl­tésre kerül­tek.

A rend­szer figyel­mez­tető szol­gál­ta­tása, auto­ma­ti­kus e-maileken keresz­tül hív­ják fel a figyel­met a közelgő határidőkre, ese­mé­nyekre, míg a jelent­ke­zés stá­tu­szát mind a jelent­kező, mind a SCEDA mun­ka­tár­sai figye­lem­mel tud­ják kísérni.

Az összes, lej­jebb olvas­ható, köte­lezően fel­töl­tendő és opci­o­ná­li­san fel­tölt­hető doku­men­tu­mo­kat kivé­tel nél­kül a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni!

UniversityAdmission.eu Felhasználói Útmu­tató letöl­tése innen


SCEDA Kaució

A SCEDA szol­gál­ta­tá­sa­i­nak elérés­hez a SCEDA Kaució befi­ze­tése szük­sé­ges, mely­nek összege 15.000 forint, ami az első elvég­zett dániai sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­jár. A kau­ció befi­ze­té­sé­vel a jelent­kező jogo­sulttá válik a SCEDA sze­mé­lyes segít­sé­gére, részt vehet nyelvi tesz­ten (3 alka­lom­mal), illetve sike­res fel­vé­teli ese­tén a SCEDA Plus szol­gál­ta­tá­sokra.


 Nyelvtudás

A jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell olyan szintű angol nyelv­tu­dással, ami ele­gendő ahhoz, hogy meg­értse az órá­kon elhang­zot­ta­kat és aktí­van részt tud­jon venni a főis­ko­lai előa­dá­so­kon, csa­pat­mun­kák­ban. Minden jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell az alábbi nyelv­vizs­gák / tesz­tek vala­me­lyi­ké­vel (angol nyelv­tu­dást iga­zoló doku­men­tá­ció nél­kül a fel­vé­tel nem lehet­sé­ges!):

Amennyiben a jelent­kező ezek közül egyik­kel sem ren­del­ke­zik, a SCEDA lehető­sé­get és helyet biz­to­sít az Oxford Online Placement Test meg­írá­sára. A nyelv­vizs­gák­ról, a nyelvi tesztről és az arra való jelent­ke­zésről a Nyelvvizsga és Nyelvi Teszt menü­pont alatt olvas­hat rész­le­te­sen.

Továbbá a jelent­ke­zés fel­té­tele lehet a rész­vé­tel az angol nyelvű moti­vá­ciós interjún. Az interjú tör­tén­het Skype kon­fe­ren­cia­be­szél­ge­tés kere­tein belül az intéz­mény kép­vi­selő­jé­vel, és/vagy a fel­vé­teli eljá­rás során a vizs­gáz­tató sze­méllyel. Az inter­jút min­den eset­ben a dániai okta­tási intéz­mény kez­de­mé­nyezi a jelent­kező diák meg­ke­re­sé­sé­vel tele­fo­non vagy e-mailen.

Figyelem! A követ­kező intéz­mé­nyek nem fogad­ják el az Oxford Placement Test-et, mint nyelv­tu­dást iga­zoló doku­men­tu­mot:

 • Aalborg University ;
 • Aarhus University ;
 • University of Southern Denmark

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez:

 • Igazolványkép (1 db)
 • Személyi iga­zol­vány / Útle­vél máso­lat
 • Középiskolai ered­mé­nyek: Jegytáblázat Minta — Letöltés (Érett­sé­gi­zet­tek ese­té­ben: 10., 11. és 12. év vége illetve az érett­ségi osz­tály­za­tai. A jelent­ke­zés pil­la­na­tá­ban érvé­nyes érett­sé­gi­vel még nem rendelkezőknek:10.,  11. év végi és 12. fél­évi  osz­tály­za­tok). A doku­men­tum­nak angol nyelvű­nek kell len­nie, és hite­le­sít­tetni kell az okta­tási intéz­mény által. (Pecsét, alá­írás.)

Az álta­lá­nos jegy­táb­lá­zat mel­lett az alábbi intéz­mé­nyek a saját lap­ju­kat is kérik:

A University College of Northern Denmark (UCN) saját jegy­táb­lá­zata itt éhető el. Az iskola csak első pri­o­ri­tást fogad el, így őket csak első­ként lehet meg­je­lölni.

Az Aarhus University–re való jelent­ke­zés­hez szük­ség van egy meg­ha­tal­ma­zásra. A doku­men­tu­mok: Meghatalmazás alap­kép­zé­sek­hez, Meghatalmazás mes­ter­kép­zé­sek­hez. Ez biz­to­sítja hogy továb­bí­tani tud­juk a jelent­ke­zé­sed és tud­juk azt követni. Ugyanúgy az AU-ra egy más fajta jegy­táb­lá­zat érvé­nyes, amely tar­tal­mazza az összes közép­is­ko­lai év ered­mé­nyeit (4, illetve elő­ké­szítő év ese­té­ben 5 év). Az AU jegy­táb­lá­zat itt érhető el.  Ezt a doku­men­tu­mot ugyan­úgy a közép­is­ko­lá­val kell hite­le­sít­tetni és fel­töl­teni a UniversityAdmission.eu–ra a jelent­ke­zé­sed­hez.

A VIA UC a Mechanical Engineering, Civil Engineering és Supply Engineering sza­kok ese­té­ben­kö­te­lezővé tette az alábbi doku­men­tum mel­lé­ke­lé­sét. A többi doku­men­tum meg­fe­lel az álta­lá­nos jelent­ke­zés­nek. Matematika téma­kö­rök melye­ket közép­is­ko­lá­ban tanul­tál.

A VIA UC és VIA TEKO ezt a jegy­táb­lá­za­tot kéri a len­tebb talál­ható álta­lá­nos mel­lett.

A VIA TEKO design kép­zé­se­ire jelent­kezők­nek ki kell töl­teni az alábbi spe­ci­a­li­zá­ciós űrla­pot is.

A VIA UC, VIA TEKO és ZIBAT  az alábbi jegy­táb­lá­za­tot kéri az álta­lá­nos jegy­táb­lá­zat helyett: VIA és ZIBAT jegy­táb­lá­zat

A Business Academy Aarhus csak az alábbi jegy­táb­lá­za­tot fogadja el, illetve csak első pri­o­ri­tá­sos jelent­ke­zést vesz figye­lembe, így őket csak első­ként lehet meg­je­lölni.

A Dania University of Applied Sciences az alap jegy­táb­lá­za­ton kívül az alábbi jegy­táb­lá­za­tot is kéri.

 

 • Középiskolás bizo­nyít­vány máso­lata (10. év, 11.év, 12.év illetve érett­ségi amennyi­ben már van). A sza­ko­kon külön óra­szá­mo­kat vár­nak el a külön­böző tan­tár­gyak­ból. Az Aarhus University ese­té­ben az összes év bizo­nyít­vá­nyára szük­ség van. Az ezek­hez tar­tozó óra­szá­mok itt érhetőek el. 
 • Angol nyelv­vizsga máso­lata. (Oxford Online Placement Test is)
 • Motivációs levél A moti­vá­ciós leve­let a SCEDA levél­pa­pír hasz­ná­la­tá­val kell meg­írni gépel­ten, angol nyel­ven, majd alá­írva eljut­tatni hoz­zánk.  Motivációs levél segéd­le­tünk tar­tal­mazza a kri­té­ri­u­mo­kat és a hiva­ta­los cím­zést. (Motivációs levél segéd­let, irány­vo­na­lak és SCEDA Levélpapír). Minden meg­je­lö­lendő szakra külön moti­vá­ciós levél kell.
 • Felvételi ered­mé­nyek külön fel­vé­teli ese­tén (FIGYELEM! A külön fel­vé­teli csak azokra a jelent­kezőkre vonat­ko­zik, akik Graphic Design szakra jelent­kez­nek!)

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal - Hivatalos nyom­tat­vány
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

 • Összes AP illetve BA prog­ram: Március 15.
 • Keresztféléves kép­zé­sek: Október 15/December 1
 • Top-Up BA prog­ra­mok és utó­la­gos jelent­ke­zés: Július 5.

FIGYELEM! A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek fel­té­te­le­sen elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, azon­ban a kése­del­mes jelent­ke­zé­sek váró­lis­tára kerül­nek, és csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon! 


Signature Page-ek kikül­dése és elkül­dése

A dániai felsőok­ta­tásba tör­ténő jelent­ke­zés során egy úgy­ne­ve­zett Signature Page kon­fir­máló lapot kell alá­írva, online elkül­deni az intéz­mé­nyek szá­mára, mellyel fel­ha­tal­maz­zuk őket a jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­ink meg­te­kin­té­sére. Enélkül a lap nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len!

A Signature Page–ek rend­sze­rünk által kerül­nek kikül­désre arra az e-mail címre amit a jelent­kező a UniversityAdmission.eu rend­szerbe tör­ténő regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott.

Ezután a papírt ki kell nyom­tatni, alá­írni, ráírni hogy SCEDA és vissza­kül­deni nekünk amint lehet, de min­den­kép­pen a jelent­ke­zési határidő előtt.


Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­nálja a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és a kau­ció befi­ze­tése után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni  a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS

További infor­má­ció: Álta­lá­nos Szerződési Feltételek


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember