Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jelentkezés Dán Felsőoktatásba

daniai jelentkezes Jelentkezés Dán Felsőoktatásba

A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek hiva­ta­los kvóta sze­rint vesz­nek fel hall­ga­tó­kat, mely sze­rint a nem­zet­közi sza­kok diák­ja­i­nak száma össz­hang­ban kell legyen a dán nyel­ven hall­gat­ható sza­kok diák­ja­i­nak szá­má­val. A dániai felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek a bonyo­lult kivá­lasz­tási pro­ce­dú­rá­nál a jelent­kező diá­kok közül a leg­jobb ered­ménnyel ren­del­kező­ket része­sí­tik előny­ben, és így halad­nak lefelé amíg a ren­del­ke­zésre álló sza­bad helyek be nem tel­nek.

Ugyanakkor külö­nö­sen figyel­nek arra is, hogy a nem­zet­közi osz­tá­lyok­ban meg­fe­lelő legyen a külön­böző nem­ze­ti­sé­gek ará­nya, így biz­to­sítva a kul­tu­rá­lis sok­színű­sé­get a dán felsőok­ta­tási rend­szer­ben. Nehéz meg­mon­dani pon­to­san, hogy milyen osz­tály­za­tok szük­sé­ge­sek a dániai tovább­ta­nu­lás­hoz, min­den esetre nagy­ban növeli az esé­lye­ket, ha jó jegyei van­nak a fel­vé­te­liző­nek, és idő­ben (Március 10 előtt) küldi el a jelent­ke­zé­sét.

A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission  rend­sze­rébe
  Szakok kivá­lasz­tása (max. 3), doku­men­tu­mok fel­töl­tése
 2. Kaució befi­ze­tése
 3. Oxford Online Placement Test (ha szük­sé­ges)
 4. UniversityAdmission jelent­kez­tés vég­le­ge­sí­tése (SUBMIT)
 5. Munkatársaink ellenőr­zik a tel­jes jelent­ke­zési anya­got, a moti­vá­ciós leve­let angol tanár is átol­vassa
 6. Továbbítjuk a jelent­ke­zést a meg­je­lölt intéz­mé­nyek felé
 7. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 8. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 9. SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás elérése
 10. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten

 

Más orszá­gokba is jelent­kez­nél? Tudunk segí­teni! Anglia, Wales, Hollandia és Svédország egye­te­me­ire is segí­tünk beke­rülni!
Jelentkezési infor­má­ció más orszá­gokba


 Jelentkezés dániai tovább­ta­nu­lásra

Intézmény kivá­lasz­tása


Online Jelentkezés

A Scandinavian Education Agency 2014-től a UniversityAdmission.eu rend­sze­rét hasz­nálja a jelent­ke­zé­sek lebo­nyo­lí­tá­sára. Ez a rend­szer átfo­góan kezeli az Ön által válasz­tott összes dániai intéz­ményre és szakra vonat­kozó pre­fe­ren­ci­á­kat és meg­adott ada­to­kat. Ezzel is elő­se­gítve, hogy átlát­ha­tóan, egy helyen lehes­sen tárolni a jelent­ke­zési információkat/dokumentumokat amik fel­töl­tésre kerül­tek.

A rend­szer figyel­mez­tető szol­gál­ta­tása, auto­ma­ti­kus e-maileken keresz­tül hív­ják fel a figyel­met a közelgő határidőkre, ese­mé­nyekre, míg a jelent­ke­zés stá­tu­szát mind a jelent­kező, mind a SCEDA mun­ka­tár­sai figye­lem­mel tud­ják kísérni.

Az összes, lej­jebb olvas­ható, köte­lezően fel­töl­tendő és opci­o­ná­li­san fel­tölt­hető doku­men­tu­mo­kat kivé­tel nél­kül a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni!

UniversityAdmission.eu Felhasználói Útmu­tató letöl­tése innen


SCEDA Kaució

A SCEDA szol­gál­ta­tá­sa­i­nak elérés­hez a SCEDA Kaució befi­ze­tése szük­sé­ges, mely­nek összege 20.000 forint, ami az első elvég­zett dániai sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­jár. A kau­ció befi­ze­té­sé­vel a jelent­kező jogo­sulttá válik a SCEDA sze­mé­lyes segít­sé­gére, részt vehet nyelvi tesz­ten (3 alka­lom­mal), illetve sike­res fel­vé­teli ese­tén a SCEDA Plus szol­gál­ta­tá­sokra.


 Nyelvtudás

A jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell olyan szintű angol nyelv­tu­dással, ami ele­gendő ahhoz, hogy meg­értse az órá­kon elhang­zot­ta­kat és aktí­van részt tud­jon venni a főis­ko­lai előa­dá­so­kon, csa­pat­mun­kák­ban. Minden jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell az alábbi nyelv­vizs­gák / tesz­tek vala­me­lyi­ké­vel (angol nyelv­tu­dást iga­zoló doku­men­tá­ció nél­kül a fel­vé­tel nem lehet­sé­ges!):

Amennyiben a jelent­kező ezek közül egyik­kel sem ren­del­ke­zik, a SCEDA lehető­sé­get és helyet biz­to­sít az Oxford Online Placement Test meg­írá­sára. A nyelv­vizs­gák­ról, a nyelvi tesztről és az arra való jelent­ke­zésről a Nyelvvizsga és Nyelvi Teszt menü­pont alatt olvas­hat rész­le­te­sen.

Továbbá a jelent­ke­zés fel­té­tele lehet a rész­vé­tel az angol nyelvű moti­vá­ciós interjún. Az interjú tör­tén­het Skype kon­fe­ren­cia­be­szél­ge­tés kere­tein belül az intéz­mény kép­vi­selő­jé­vel, és/vagy a fel­vé­teli eljá­rás során a vizs­gáz­tató sze­méllyel. Az inter­jút min­den eset­ben a dániai okta­tási intéz­mény kez­de­mé­nyezi a jelent­kező diák meg­ke­re­sé­sé­vel tele­fo­non vagy e-mailen.

Figyelem! A követ­kező intéz­mé­nyek (a tel­jes­ség igé­nye nél­kül) nem fogad­ják el az Oxford Placement Test-et, mint nyelv­tu­dást iga­zoló doku­men­tu­mot:

 • Aalborg University
 • Aarhus University
 • University of Southern Denmark
 • Business Academy Aarhus

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Nyelvi teszt
 • Bizonyítványok
  Érett­sé­gi­zet­tek­nek: utolsó 3 év vége és érett­ségi
  Érett­ségi előtt állók­nak: utolsó év félév, azelőtti 2 év vége
 • Jegytáblázat és Verification form
 • Meghatalmazás

Motivációs levél

A Dániába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön, egy A4-es oldal­nyi leve­let kell csa­tolni PDF-ben. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Dániát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért te vagy a leg­jobb válasz­tás. Álta­lá­nos hiba, hogy a diá­kok elfe­lej­tik meg­em­lí­teni a közép­is­kola alatt tel­je­sí­tett köte­lező köz­szol­gá­la­tot, pedig ez egy nagyon fon­tos mér­földkő lehet az elbí­rá­lás­kor. Érde­mes pár­hu­za­mot vonni az ott tel­je­sí­tett mun­ka­kör és a meg­je­lölt kép­zés között, ezzel is erő­sítve a moti­vá­ciót.

A moti­vá­ciós leve­let mun­ka­tár­sa­ink átol­vas­sák és javas­la­tot tesz­nek javí­tásra, ha indo­kolt. Ettől füg­get­le­nül érde­mes meg­mu­tatni egy angol tanár­nak is a leadás előtt.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

Motivációs levél segéd­let és útmu­ta­tás

Nyelvvizsga vagy nyelvi teszt

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ha nem ren­del­ke­zel elfo­ga­dott nyelv­vizs­gá­val, a SCEDA & StudyGuide-nál külön díj meg­fi­ze­tése nél­kül meg­sze­rez­he­ted az elfo­ga­dott Oxford Online Placement Test tanú­sít­ványt, mely kiváltja a nyelv­vizs­gát. Ezt a tesz­tet három­szor lehet meg­pró­bálni, az ered­ményt pedig azon­nal meg­tu­dod.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5                 TOEFL 83 pont             Cambridge Advanced C

Még több infor­má­ció a nyelvi tesztről, idő­pon­tok és regiszt­rá­ció

Jegytáblázat

A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vá­nyok és az érett­ségi for­dí­tá­sára szol­gál. Ennek hasz­ná­la­tá­val elke­rül­hető a hiva­ta­los for­dí­tás. A leg­több dániai intéz­mény kér jegy­táb­lá­za­tot és Verification form-ot is. A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vány angol nyelvű ver­zi­ója, a Verification form pedig az óra­szá­mok iga­zo­lá­sára szol­gál, for­mája intéz­mé­nyen­ként eltér.

Mind a két doku­men­tu­mot a bizo­nyít­vány­ban sze­replő ada­tok­kal kell kitöl­teni az utolsó 3 év alap­ján. Ha még nem érett­sé­giz­tél, az óra­szá­mok­hoz az utolsó év tel­jes óra­szá­mait kell beírni és a fél­éves ered­ményt. Ha már ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel, az utolsó évben is az év végi ered­mény kell (írd át a Half term-et End of year-re), illetve az érett­ségi is a GCSE rész­hez.

Az Aarhus University mind a négy év ered­mé­nyeit kéri, ezért az oda tar­tozó jegy­táb­lá­zat 4 évet tar­tal­maz.

A tan­tár­gyak a jegy­táb­lá­zat­ban pél­dák, nyu­god­tan írd át őket a bizo­nyít­vá­nyod­ban sze­replőkre. Mind a két doku­men­tu­mot az isko­lád tit­kár­sá­gán kell kitöl­tés után hite­le­sí­teni pecsét­tel és alá­írás­sal.

Verification form Jegytáblázat
University College of Northern Denmark (UCN) UCN Jegytáblázat
Lillebaelt University College (UCL) - Jegytáblázat
Business Academy Aarhus (BAA) BAA Jegytáblázat
Dania University of Applied Sciences Dania Jegytáblázat
Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) - Jegytáblázat
Aarhus University (AU) – mind a 4 év kell! - Jegytáblázat
VIA University College VIA UC Jegytáblázat

A VIA alábbi kép­zé­se­ire kell egy a tanult mate­ma­tika téma­kö­rö­ket iga­zoló lap is. Ezt szin­tén a közép­is­ko­lá­val kell hite­le­sí­teni.

Szakok: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Supply Engineering
Matematika iga­zoló űrlap

Ha a VIA Design, Technology and Business kép­zé­sére jelent­ke­zel, szük­ség van egy spe­ci­a­li­zá­ciós űrlapra is.

A VIA design kép­zé­se­ire mel­lé­kelni kell a fel­vé­teli vizs­gát is kitöltve, amely már­cius 16-án kerül kiadásra és itt érhető el: VIA Design vizsga

A vizsga elkül­dé­sére 2 hét áll ren­del­ke­zésre, ezt küldd el ápri­lis 1-ig az info@sceda.eu címre. Ha több spe­ci­a­li­zá­ciót jelölsz, mind­egyikre külön teszt van, min­det ki kell töl­teni.

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Attól függően hogy melyik egye­te­mekre jelent­ke­zel, külön­böz­het a meg­ha­tal­ma­zás. Alapvetően két féle nyom­tat­vány léte­zik, ha több intéz­ménybe jelent­ke­zel, elő­for­dul­hat hogy mind a kettőre szük­ség van. Nyomtasd ki a meg­fe­lelőt, töltsd ki, dátu­mozd és írd alá. A CPR szám részt hagyd üre­sen, a táb­lá­zatba írd be hogy mely egye­te­mek mely szak­jait sze­ret­néd meg­je­lölni. Az admis­sion area number-t meg­ta­lá­lod a UniversityAdmission olda­lán a szakra kat­tintva a course code-nál. A Standby opciót NE jelöld be.

University College of Northern Denmark (UCN)Lillebaelt University College (UCL)Business Academy Aarhus (BAA)

Dania University of Applied Sciences

Aarhus University (AU)

Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez

VIA University College

Meghatalmazás a VIA-hoz

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT)

Meghatalmazás a ZIBAT-hoz


Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal - Hivatalos nyom­tat­vány
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

 • Összes AP illetve BA prog­ram: Március 10.
 • Keresztféléves kép­zé­sek: Október 15/December 1
 • Top-Up BA prog­ra­mok és utó­la­gos jelent­ke­zés: Július 5.

FIGYELEM! A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek fel­té­te­le­sen elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, azon­ban a kése­del­mes jelent­ke­zé­sek váró­lis­tára kerül­nek, és csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon! 


Signature Page-ek kikül­dése és elkül­dése

A dániai felsőok­ta­tásba tör­ténő jelent­ke­zés során egy úgy­ne­ve­zett Signature Page kon­fir­máló lapot kell alá­írva, online elkül­deni az intéz­mé­nyek szá­mára, mellyel fel­ha­tal­maz­zuk őket a jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­ink meg­te­kin­té­sére. Enélkül a lap nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len!

A Signature Page–ek rend­sze­rünk által kerül­nek kikül­désre arra az e-mail címre amit a jelent­kező a UniversityAdmission.eu rend­szerbe tör­ténő regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott.

Ezután a papírt ki kell nyom­tatni, alá­írni, ráírni hogy SCEDA és vissza­kül­deni nekünk amint lehet, de min­den­kép­pen a jelent­ke­zési határidő előtt.


Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és a kau­ció befi­ze­tése után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni  a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS

További infor­má­ció: Álta­lá­nos Szerződési Feltételek

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember