Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jelentkezési lapok és Kitöltési segédlet

 

KOT Application-Form

Letölthető innen

A KOT Application Form-ot az az intéz­mény kapja, ame­lyikbe jelent­ke­zel. Ahány intéz­ménybe és szakra jelent­ke­zel, annyi pél­dányt kell kitöl­teni, mivel a doku­men­tum a konk­rét szakra szól.

A for­ma­nyom­tat­ványt ango­lul, nyom­ta­tott nagy betűk­kel kell kitöl­teni, gon­do­san ügyelve az olvas­ha­tó­ságra!

1. Personal data

A CPR-number beírá­sá­nál a követ­kező­képp járj el:
Az első 2 szám­jegy a szü­le­tési napod (tehát hogy hánya­di­kán szü­let­tél a hónap­ban)
A követ­kező 2 szám­jegy a hónap ame­lyik­ben szü­let­tél.
Az sor­ban követ­kező 2 szám a szü­le­tési éved utolsó 2 szám­je­gye (Pl. 1991-nél: 91).

A vonal utáni karak­te­rek a követ­kező­kép­pen ala­kul­nak:
Első 2: Keresztneved (ha 2 kereszt­ne­ved van akkor a 3. neved) első 2 kezdő­betűje (Pl. Tamás — TA).

A követ­kező karak­ter a csa­lád­ne­ved kezdő­betűje.

Az utolsó szám a neme­det jelöli, fér­fi­ak­nál 1, nők­nél 2.

FIGYELEM! A CPR SZÁMNAK MINDEN EGYES LAPON SZEREPELNIE KELL! AMENNYIBEN NINCS KÜLÖN HELY KIJELÖLVE AZ ADOTT OLDALON, AKKOR A LAP JOBB FELSŐ SARKÁBAN KELL FELTÜNTETNI!

Példaként:

Gipsz Tamás — 1991.04.15

CPR-szám: 150491-TAG1

A tele­fon­szá­mod beírá­sá­nál ne felejtsd el az ország­kó­dot (+36). Érde­mes a követ­kező for­má­tu­mot hasz­nálni: 0036 10 123 4567

2. Citizenship

Country code: HU

Country: Hungary

A resi­dence per­mit­nél pedig NO a válasz (Természetesen ha jár­tál már Dániában, és van érvé­nyes tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyed, akkor jelöld, és mel­lé­keld).

3. Application for Admission

Admission area num­ber
Ez a szám annak prog­ram­nak a kódja ahova első­ként jelent­ke­zel.
Itt lát­ha­tod a UCN prog­ram­ja­i­nak kód­jait:

Architectural Technology and Construction Management (B.Sc.) 41212
Computer Science 71815
Design, Technology & Business (Graphics) 73165
Energy Technology 73365
Export & Technology Management 41595
Financial Management 74162
IT Network & Electronics Technology 76265
Marketing Management 79615
Multimedia Design & Communication 81615
Natural and Cultural Heritage Management 52510
Service, Hospitality & Tourism Management 86215

Az összes dániai prog­ram kódja ezen a lin­ken

A lista csak az AP és BA prog­ra­mok kód­jait tar­tal­maz­zák, mivel a TOP-UP prog­ra­mokra külön lehet jelent­kezni.

Ugyanezen kódok hasz­ná­la­to­sak a jobb olda­lon talál­ható Priority Order osz­lop­nál is, ahova azo­kat a prog­ra­mo­kat kell sor­rend­ben fel­tün­tetni ame­lyekre ennél az intéz­mény­nél jelent­ke­zel. A prog­ram tel­jes nevét írd ki. (Csak azo­kat a prog­ra­mo­kat írd be ame­lyekre ennél az intéz­mény­nél jelent­ke­zel!)

A sor­rend­nek is van jelentő­sége, a első helyre azt a prog­ra­mot írd ame­lyikre a leg­job­ban sze­ret­nél beke­rülni és így tovább.

Standby/Postpone

Ha el sze­ret­néd tolni a tanul­má­nyok meg­kez­dé­sét, akkor hasz­náld ezt a mezőt.

Ha a szak amire jelent­ke­zel lehető­sé­ged ad Februári kez­désre, itt el tudod halasz­tani a kez­dést fél évvel. Részletekért vedd fel velünk a kap­cso­la­tot.

Name of prog­ram / ins­ti­tu­tion

Az intéz­mény­nél első pri­o­ri­tá­sos prog­ra­mod tel­jes neve (Pl. AP Degree in Marketing Management) és az intéz­mény neve ahova jelent­ke­zel (Pl. University College of Northern Denmark).

4.Upper Secondary Education / Entry Requirements

Választ ki a lis­tá­ból a leg­ma­ga­sabb vizs­gád ami­vel fel­vé­te­lizni sze­ret­nél. (Ha érett­ségi akkor az első opció.)

Írd be a jegyeid átla­gát, és az érett­ségid évét. Ha nincs még érett­ségid, az átla­got hagyd üre­sen, csak az érett­ségid évét írd be.

5. Current or pre­vi­ous enroll­ment in hig­her edu­ca­tion
prog­ram­mes, if app­li­cable

Ha van meg­kez­dett, de be nem feje­zett felsőok­ta­tási prog­ra­mod, itt jelezd szám­mal.

Ha nincs, húzd ki.

7. Upper Secondary Supplementary

Ha felsőok­ta­tási intéz­ménybe jársz, válaszd ki hogy mikor vég­zel. (OKJ is szá­mít.)

X-eld be hogy csa­tol­mányt is fűzöl a doku­men­tum­hoz, dátum, alá­írás.
A Dokumentumhoz csa­tolni kell az összes bizo­nyít­vány hite­le­sí­tett angol for­dí­tá­sát, ame­lyet meg­em­lí­tesz a jelent­ke­zési lapon. Ezeket a jelent­ke­zés­nél küldd el nekünk.

Második oldal

Admission nr.: az első pri­o­ri­tá­sos prog­ram kódja, + CPR szám (lásd cikk eleje)

Érte­lem­szerűen töltsd ki a mező­ket, írj le min­den extra tevé­keny­sé­get, OKJ-s kép­zést, extra tré­nin­ge­ket (PL. ECDL vizsga) és mun­ka­ta­pasz­ta­la­to­dat.

Ha egy szek­ci­ó­hoz nem tudsz sem­mit írni, húzd át átló­san.

Lap alján írd le a mai dátu­mot, és ne felejtsd el alá­írni.

Az Application Form kitöl­tési segéd­le­té­nek angol nyelvű (rész­le­te­sebb) ver­zi­ója elér­hető itt 

Ha kér­dé­sed van az Application Form kitöl­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, ne habozz, és szólj nekünk!

A doku­men­tu­mok elkül­dése előtt ter­mé­sze­te­sen min­den papírt ellenőr­zünk, így ha hiba csú­szik a kitöl­tés­ben, lesz lehető­ség kor­ri­gá­lásra.

Priority-form
Letölthető innen

Ezen doku­men­tum kitöl­tése lénye­ge­sen egy­szerűbb, és keve­sebb időt is igé­nyel mint az Application Form. Szintén angol nyel­ven, nyom­ta­tott nagy­betűk­kel kell kitöl­teni.

1. Personal Data and CPR-number

Kitöltés: Lásd Application Form / Personal Data

2. Citizenship

Ország kód, ország­név (Magyarország ese­tén: HU és Hungary)

3. Érett­ségi / Legmagasabb isko­lai vég­zett­ség éve

4. Ha van Dániában elért vég­zett­sé­ged az aláb­biak közül, válaszd ki. Ha nincs, hagyd üre­sen.

5. Ha nem dán az érett­ségid akkor X-eld be az első dobozt.
Ha van felsőok­ta­tási vég­zett­sé­ged, X-eld be a máso­dik dobozt.

6. Priority Order

FONTOS! A University of Northern Denmark csak első pri­o­ri­tá­sos jelent­ke­zé­se­ket fogad el, így ha a UCN-en sze­ret­nél tanulni, az ő szak­ja­i­kat írd be első­ként!

A kitöl­tés­nél szük­ség van a prog­ram kód­jára (Lásd Application Form / Application & Admission, fel­jebb).

Az intéz­mény nevé­hez a főis­kola tel­jes nevét írd ki, ugyanez igaz a prog­ram nevére is (Pl. AP Degree in Financial Management, University College of Northern Denmark).

Maximum 8 kép­zést jelöl­hetsz meg. Minden kép­zést csak egy­szer írhatsz a lis­tára. (Ugyanazt a kép­zést több intéz­mény­ben is meg lehet jelölni.)

Lap alján: dátum, alá­írás.

Angol nyelvű kitöl­tési segéd­let

A doku­men­tu­mok kitöl­té­sé­ben segít­sé­get nyúj­tunk sze­mé­lye­sen a nyelvi tesz­tek illetve diák­ta­lál­ko­zók alkal­má­val.

ha bár­mi­lyen kér­dé­sed van a kitöl­tés­sel kap­cso­lat­ban, vala­hol elakad­tál, vagy nem vagy biz­tos vala­mi­ben, lépj velünk kap­cso­latba az info@sceda.eu e-mail címen.

A kitöl­tött doku­men­tu­mo­kat a felveteli@sceda.eu e-mail címen fogad­juk, illetve elküld­he­ted a többi doku­men­tum­mal Online jelent­ke­zés for­má­já­ban.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember