Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Online Jelentkezés

Az itt elkül­dött regiszt­rá­ció az első lépése a kül­földi felsőok­ta­tásba való jelent­ke­zés­nek. A regiszt­rá­ció és maga a jelent­ke­zés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, bár­mi­kor dönt­hetsz úgy hogy meg­sza­kí­tod a jelent­ke­zési folya­ma­tot min­den­féle követ­kez­mény nél­kül.

A lap kitöl­tése után ada­taid rög­zít­jük és e-mailben meg­ka­pod a belé­pési kódo­dat amely a jelent­ke­zés folya­mán állandó marad. Bejelentkezés után első lépés­ként ki tudod válasz­tani a meg­je­lö­lendő sza­ko­kat. Ne fel­edd hogy maxi­mum 6 sza­kot választ­hatsz össze­sen, viszont tetsző­le­ges számú ország­ban.

Figyelj a pri­o­ri­tási sor­rendre, amely orszá­gon­ként lesz értel­mezve, tehát elő­for­dul­hat hogy egy­szerre több ország intéz­mé­nye­ibe is fel­vé­telt nyersz. Ilyenkor te dönt­he­ted el melyik lehető­sé­get válasz­tod. A sza­kok kivá­lasz­tása után a doku­men­tu­mok fel­töl­tése követ­ke­zik. Amikor ezzel készen vagy, SUBMIT-eld a jelent­ke­zé­sed. Ekkor mun­ka­tár­sa­ink átné­zik a fel­töl­tött papír­jaid és ha min­dent rend­ben talál­nak, azt továb­bít­ják a meg­je­lölt egye­te­mek­nek.

A belső rend­szer neve UniversityAdmission és angol nyelvű.

A regiszt­rá­ci­ó­dat csak mi lát­juk, azt csak a te bele­egye­zé­sed­del (SUBMIT) küld­jük tovább az egye­te­mek­nek.

Fenntartjuk a jogot hogy hiá­nyos­sá­gok, javí­tani valók, jóta­ná­csok tekin­te­té­ben fel­ve­gyük veled a kap­cso­la­tot e-mailben vagy tele­fo­non.

Már regiszt­rálva vagy a UniversityAdmission rend­sze­rébe? Lépj be hogy lásd a jelent­ke­zé­sed!

Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember