Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Nyelvvizsga és Nyelvi Teszt

Következő nyelvi teszt idő­pon­tok: Helyszín:
December 17.- Online

December 18. — Novo School

*Online teszt: csak vidé­ki­ek­nek
Novo School
1091 Budapest, Üllői út 63.

ONLINE

Otthonról végez­hető

(vidé­kiek szá­mára elér­hető)

szük­sé­ges: web­ka­mera, mik­ro­fon, Skype prog­ram

Vedd fel Skype-on a ‘paj­ko­fe­renc’ fel­hasz­ná­lót.

Regisztráció az Oxford Placement Test-re (Katt ide)

oxford english testing oopt Nyelvvizsga és Nyelvi Teszt


A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek mind­egyike a követ­kező nyelv­vizs­gá­kat fogadja el:  IELTS, TOEFL, Cambridge és szá­mos az Oxford Placement Test-et. A VIA viszont TESA tesz­tet vár el, amely az Oxford teszt egy kibő­ví­tett vál­to­zata, és ugyan­ak­kor tehető le mint a szok­vá­nyos teszt.

A TESA magá­ban fog­lalja az Oxford Placement test-et, illetve egy hely­ben írt esszét és egy kb. 15 per­ces szó­beli részt.

Bachelor kép­zé­sek­nél az elvárt szint B2 (közép) vagy C1 (felső­fok).

Az Oxford Online Placement Testet a leg­több dániai intéz­mény elfo­gadja, de akad­nak kivét­lek, illetve elté­ré­sek a mini­mum tel­je­sí­tési szin­tet illetően.

Az Oxford Placement Test és TESA tesz­tek a kau­ció befi­ze­té­sé­vel lete­hetőek külön költ­ség nél­kül. Három pró­bál­ko­zásra van lehető­ség mind­két teszt ese­té­ben.

Kaució és jelent­ke­zés

A nyelvi tesz­ten a SCEDA kau­ció befi­ze­tése után van lehető­ség, mely­nek összege 20 000 forint, és az első elvég­zett dániai sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­jár. A kau­ció a tesz­ten is befi­zet­hető kész­pénz­ben.

Kaucióval kap­cso­la­tos infor­má­ciók

Az Oxford Online Placement Test-en a kau­ció átuta­lá­sát vagy hely­szí­nen való befi­ze­té­sét követően van lehető­ség, és elő­ze­tes regiszt­rá­ció köte­lező az Online Jelentkezési űrla­pon keresz­tül.


Az Oxford Online Placement Test

Ponthatárok és Szintek

Szint Ponthatár
A1 0–19
A2 20–39
B1 40–59
B2 60–79
C1 80–99
C2 100–120
Az intéz­mé­nyek külön­böző pont­ha­tá­rok­tól fogad­ják el a jelent­ke­zést. A B2-es szint min­den­hol alap­kö­ve­tel­mény, de van­nak intéz­mé­nyek ahol 75 vagy 80 pont­tól tekin­tik a nyelvi tesz­tet sike­res­nek, illetve a UCN 60 perc alatt várja el a tel­je­sí­tést szem­ben a 90 perc­cel.
A nyelvi tesz­tet magas szín­vo­nalú szá­mí­tó­gép­te­rem­ben szer­vez­zük meg leg­alább 2 vizs­ga­biz­tos fel­ügye­lete mel­lett. A tesz­ten sem­mi­lyen segéd­esz­köz nem hasz­nál­ható. A jelent­kező­nek leg­alább 15 perc­cel a teszt kez­dete előtt meg kell jelen­nie a hely­szí­nen.

Az Oxford Placement test és TESA teszt elfo­ga­dott­sága és elvárt szin­tek

A nyelvi teszt részei:

1. szek­ció: Use of English (30 kér­dés)
1. fel­adat: Egészítse ki a mon­da­tot — válassza ki a lis­tá­ból az oda­illő szót vagy szó­össze­té­telt

2. fel­adat: A szö­veg és kép alap­ján válass­sza ki a lis­tá­ból hogy mi tör­té­nik

3. fel­adat: Egészítse ki a szö­ve­get

2. szek­ció: Listening (15 kér­dés)
A hal­lott szö­veg alap­ján válass­sza ki hogy melyik mon­dat igaz a beszél­ge­tésre.

A teszt (első és máso­dik szek­ció) kitöl­té­sére ren­del­ke­zésre álló idő: 90 perc
Minimálisan elfo­gad­ható pont­ha­tár: 60 pont (50%, B2-es szint)
A hang­anya­go­kat két­szer van mód meg­hall­gatni.


Nézze meg milyen kér­dé­sek lehet­nek a vizs­gán!
Kattintson ide az Oxford Online Placement Test Demojához

Tesztszabályzat és rész­le­tes leírás
SCEDA — Tesztszabályzat Nyelvi Teszten Résztvevőknek


A nyelvi tesz­ten való rész­vé­tel­hez fel­té­tel a befi­ze­tett kau­ció és az elő­ze­tes regiszt­rá­ció. A vizs­gán a Tesztszabalyzat betar­tása köte­lező. Bizonyos alkal­mak­kor a hely­szí­nen is van lehető­ség kau­ció befi­ze­té­sére, ezt min­dig külön jelez­zük.

Amennyiben az első pró­bál­ko­zás nem sike­res, a teszt még 2 alka­lom­mal ingye­ne­sen újra pró­bál­ható. A sike­res tesz­tet iga­zoló doku­men­tu­mot a vizs­gázó e-mailen kapja meg a sike­res vizs­ga­té­tel után.


Online Nyelvi Teszt
Az “Online” jelö­lés­sel ellá­tott nyelvi tesz­tet ajánl­juk mind­azok­nak, akik Budapesttől távol élnek, vala­mint azok­nak, akik egyéb elfog­lalt­sá­guk miatt nem tud­nak jelen lenni a Budapesten meg­ren­de­zett nyelvi tesz­ten.

Ezt a tesz­tet min­denki az OTTHONÁBÓL írhatja meg. Technikai fel­té­tel­ként kérünk min­den­kit, ins­tal­lálja a Skype nevű app­li­ká­ciót, mely az alábbi linkről töl­tető le díj­men­te­sen.

Az online nyelvi teszt­hez szük­ség van: web­ka­me­rára, mik­ro­fonra, inter­netel­ér­hető­ségre és tele­pí­tett flash pla­yer–re a szá­mí­tó­gé­pen.

Ne feledje, a teszt meg­kez­dése előtt leg­fel­jebb 48 órá­val fel­venni part­ner­ként a “paj­ko­fe­renc” nevet!


Kérdése merült fel a nyelvi teszt­tel kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember