Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Online Jelentkezés Dániai Továbbtanulásra

logo ua Online Jelentkezés Dániai Továbbtanulásra

 

 

 

 

A Scandinavian Education Agency 2014-től a UniversityAdmission.eu rend­sze­rét hasz­nálja a jelent­ke­zé­sek lebo­nyo­lí­tá­sára. Ez a rend­szer kezeli az intéz­mé­nyek és kivá­lasz­tott sza­kokra vonat­kozó pre­fe­ren­ci­á­kat, a jelent­ke­zési doku­men­tu­mo­kat.

Regisztráció után auto­ma­ti­kus e-mailek hív­ják fel a figyel­met a közelgő határidőkre, eseményekre,míg a jelent­ke­zés stá­tu­szát mind a jelent­kező, mind a SCEDA mun­ka­tár­sai figye­lem­mel tud­ják kísérni.

ONLINE JELENTKEZÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember