Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Kaució

A SCEDA kíná­la­tá­ban meg­ta­lál­ható Bachelor, Academy Profession és Top-Up Bachelor kép­zésre jelent­kezők­nek egy­szeri, 20 000 HUF-os (azaz húsz­ezer  Forintos)  kau­ciót kell fizetni  amely összeg köz­ve­tí­tési díj­ként is szol­gál. Befizetése  után  a  jelent­kező­nek lehető­sége  van  Oxford  Online  Placement  Test-en  részt  venni,  maxi­má­li­san  3  alka­lom­mal,  továbbá  elér­hetőek lesz­nek  szá­mára  a  SCEDA  infor­má­ci­ó­nyúj­tási és jelent­ke­zés  keze­lési  szol­gál­ta­tá­sai,  kiegé­szülve  a  SCEDA Plus! vagy Light! szol­gál­ta­tás­sal illetve a Pre-Arrival Meeting-el és Home Service-el. Szolgáltatásainkról rész­le­te­sen itt olvas­hat.

A befi­ze­tett kau­ció össze­gét a SCEDA az első Dániában tel­je­sí­tett sze­mesz­ter után – amennyi­ben azt jelent­kező kérel­mezi – tel­jes  összeg­ben  vissza­té­ríti. A vissza­igény­lésre feb­ruár 1 és már­cius 15 között van lehető­ség, a Kaució vissza­igény­lés lapon keresz­tül. A dániai sze­mesz­ter elvég­zé­sére a kau­ció befi­ze­té­sét követő 1 évben (12 hónap) van lehető­ség, mely idő­tar­tam alatt siker­te­len fel­vé­tel ese­tén lehető­ség van jelent­kezni kereszt­fél­éves kép­zé­sekre, illetve a követ­kező szep­tem­beri tan­évre is.

Az átuta­lást az online jelent­ke­zés előtt kell intézni, melyre lehető­ség van banki uta­lás­sal vagy a nyelvi tesz­tek alkal­má­val kész­pénz­ben. Bizonyos ese­tek­ben a kau­ciót a nyelvi teszt során is be lehet fizetni, ezt min­dig fel­tün­tet­jük az adott vizs­ga­idő­pont­nál.

A jelent­ke­zés akkor szá­mít érvé­nyes­nek, ami­kor a kau­ció  befi­ze­tésre került!


Fontos! Abban az eset­ben ha a jelent­kező  bár­mely  oknál  fogva nem végzi el az első sze­mesz­tert, vagy a jelent­ke­zés során a Signature Page-re nem írja fel a SCEDA fel­ira­tot, úgy a kau­ciót a SCEDA-nak nem áll mód­já­ban vissza­té­rí­teni.

Átuta­lási ada­tok

Balance Universal Kft.
Unicredit Bank
10918001–00000062-58970029

FONTOS! meg­jegy­zés rovatba:
SCEDA kau­ció, jelent­kező neve

Külföldi uta­lás­hoz:

Balance Universal Kft.

Unicredit Bank

IBAN: HU85 1091 8001 0000 0062 5897 0029

SWIFT(BIC) : BACXHUHB

FONTOS! meg­jegy­zés rovatba:
SCEDA kau­ció, jelent­kező neve


További rész­le­tek az Álta­lá­nos Szerződési Feltételekben.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember