Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK ELTOLÁSA A DÁN FELSŐOKTATÁSBAN

A Dán Oktatási Minisztérium kitolta a 2013-as jelent­ke­zési határidőt a korábbi már­cius 15. — 12:00-ról, már­cius 18. (hétfő) 12:00-ra az opta­gelse rend­sze­ré­nek túl­ter­helt­sége miatt.

Névtelen 300x254 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK ELTOLÁSA A DÁN FELSŐOKTATÁSBAN

Ez min­den­ki­nek lehető­sé­get biz­to­sít aki az utolsó pil­la­natra hagyta jelent­ke­zé­sét, vagy még nem ren­del­ke­zik érvé­nyes nyelvi tudást iga­zoló doku­men­tum­mal.

AZ IDEI JELENTKEZÉSI IDŐSZAK UTOLSÓ, SCEDA ÁLTAL RENDEZETT OXFORD PLACEMENT TEST-JÉNEK IDŐPONTJÁT MA 18:00-IG FOGJUK KÖZÖLNI  FACEBOOK CSOPORTJAINKBAN ÉS A HONLAPUNKON.

A nyelvi teszt idő­pontja itt olvas­ható 18:00-tól.

A jobb oldali vissza­szám­lá­lón lát­hat­já­tok a még hát­ra­lévő időt.

Hivatalos beje­len­tés, ango­lul…


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember