Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jewellery, Technology and Business — KEA

ID 10078764 300x267 Jewellery, Technology and Business  KEA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Jewellery, Technology and Business
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dania
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€ 37.400
Képzés kez­dés 2013 szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek

A 7 sze­mesz­te­res Jewellery, Technology and Business kép­zés a hagyo­má­nyos és modern ötvös tech­ni­ká­kat és tano­kat magá­ban fog­lalva egé­szül ki az üzleti tan­tár­gyak­kal.  A sza­kon talál­koz­ha­tunk töb­bek között ékszer ter­ve­zés­sel; anyag­is­me­ret­tel; kul­tú­rá­lis intel­i­gen­cia fej­lesz­té­sére irá­nyuló tár­gyak­kal; ékszer kon­cep­ci­ók­kal, tren­dek­kel és az ékszer keres­ke­de­lem alap­ja­i­val. A sza­kon olyan modern ötvö­sö­ket képez­nek, akik képe­sek az ékszer­ké­szí­tés vilá­gá­nak min­den terü­le­tén helyt állni.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

1. sze­mesz­ter

 • Jewellery, Technology and Business”
 • Tools and Materials”

2. sze­mesz­ter 

 • Business and Market Understanding”
 • Jewel Concept”

3. sze­mesz­ter

 • Form and Aesthetic”
 • Methods and Communication”

4–5. sze­mesz­ter

 • Specializációs tan­tár­gyak

6. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön

7. sze­mesz­ter

 • Specializációs tan­tár­gyak
 • Záróvizsga

Témakörök Leírásai:

Jewellery
A diá­kok meg­ta­nul­ják az éksze­rek funk­ci­óit, for­mai meg­je­le­né­se­i­ket és esz­té­ti­kát. A téma­kör anyag­is­me­re­tet is tar­tal­maz.

Technology
Megismerteti a hall­ga­tók­kal az ipar­ban hasz­ná­la­tos gyár­tási tech­ni­ká­kat, legyen szó akár egy egye­dül­álló pro­to­ti­pus­ról vagy tömeg­gyár­tás­ról.

Business
Szervezeti kon­tex­tus­ból vizs­gálja az ipar­ág­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­tok műkö­dé­sét illetve magát a pia­cot, meg­könnyítve a dol­gun­kat, ha pél­dául új kon­cep­cíót aka­runk fej­lesz­teni vagy épp opti­ma­li­zálni akar­juk a ter­me­lést.

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

Hasonló kép­zé­sek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember