Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Keresztféléves Jelentkezés 2015 Dánia

keresztfelev dania sceda 2014 web Keresztféléves Jelentkezés 2015 DániaElindultak a kereszt­fél­éves jelent­ke­zé­sek Dániába! 26 angol nyelvű, tan­díj­men­tes szak várja a jelent­kező­ket Dánia leg­na­gyobb váro­sa­i­ban, Koppenhágában, Aalborgban, Aarhusban és Odenseben. Dániai váro­sok…

A sza­kok között talál­ha­tóak Design, Üzleti és Mérnöki kép­zé­sek is, olyan intéz­mé­nyek között mint a KEA, CPH Business, UCN vagy az EAL. Intézmények…

A jelent­ke­zési pro­ce­dúra vál­to­zott a Szeptemberi tan­év­kez­dés­hez képest. Itt a köz­ponti online rend­szer helyett a régi, meg­szo­kott KOT Application Form-ot kell kitöl­teni, majd a további doku­men­tu­mok­kal továb­bí­tani az intéz­mé­nyek felé.

A határidők intéz­mé­nyek­ként vál­toz­nak. Van olyan hely ahol egé­szen December 5.-ig vár­ják a jelent­ke­zé­se­ket, de akad olyan intéz­mény ahol már Október 15.-én lezár­ják az elsőd­le­ges jelent­ke­zési peri­ó­dust. Természetesen ezen idő­pon­tok után is van lehető­ség jelent­kezni, de ekkor csak a fenn­ma­radt helyekre lehet pályázni.

A követ­kező nyelvi teszt idő­pontja:
novem­ber 26. — 17:00
Regisztráció
(köte­lező)
További info a nyelvi tesztről

Online Jelentkezés

infobutton Keresztféléves Jelentkezés 2015 Dánia

A kereszt­fél­éves tovább­ta­nu­lás­hoz szük­ség van jelent­ke­zésre a SCEDA-nál. Ez a fel­té­tele az infor­má­ci­ó­nyúj­tási szol­gál­ta­tás és ingye­nes nyelvi teszt igény­be­vé­te­lé­hez. Ezek után a SCEDA Kaució befi­ze­té­sére van szük­ség (már SCEDA-s diá­kok­nak nem!), mely­nek összege 10 000 Ft., és az első elvég­zett dániai sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­fi­ze­tésre kerül.


Elbizonytalanodott? Kérdése merült fel?

Online infor­má­ció­ké­rés


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember