Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Keresztféléves jelentkezés

keresztfelev dania sceda 2014 web Keresztféléves jelentkezésA kereszt­fél­éves jelent­ke­zés nem a köz­ponti online rend­sze­ren keresz­tül tör­té­nik, hanem külön az intéz­mé­nyek­nek kell elkül­deni az úgy­ne­ve­zett KOT Application Form-ot. Ezt a doku­men­tu­mot min­den szak­hoz külön kell kitöl­teni, tehát ha pl. 3 szakra sze­retne jelent­kezni, három­szor kell kitöl­teni min­den egyes szak­hoz.  Ha több intéz­ménybe jelent­ke­zik, min­den egyes intéz­ménybe továb­bí­tani kell az oda rele­váns doku­men­tu­mot.

Összes kereszt­fél­éves szak 2015 Február

A KOT Application Form-on kívül az aláb­bi­a­kat kell eljut­tatni a jelent­ke­zés­sel:

  • 1db Személyigazolvány fotó
  • Érett­ségi
  • Nyelvi teszt / nyelv­vizsga bizo­nyít­vány
  • Jegytáblázat (minta itt)
  • Motivációs levél (Segédlet, SCEDA Levélpapír)
  • Útle­vél máso­lat
  • Más rele­váns doku­men­tu­mok (pl. szak­mai gya­kor­lat, szak­irá­nyú kép­zés, szak­irá­nyú munka stb.)

Jelentkezési doku­men­tu­mok kül­dése a SCEDA-nak ellenőr­zésre

Intézmény Keresztféléves jelent­ke­zési INFO — Admission Numbers Jelentkezési határidő Jelentkezési doku­men­tu­mok fel­töl­tése / kül­dése
     
University College of Northern Denmark (UCN) további info December 15. UCN Admission System (KOT)

Business Academy Aarhus (BAAA) további info Október 15. Online Application Form (Agent= SCEDA)
Copenhagen School of Design and Technology (KEA) további info Október 15. Online Application Form
Lillebaelt Academy for Professional Higher Education (EAL) további info December 1. e-mail:
cgha@eal.dk
Admission num­bers
ZIBAT további info December 1.

 Online jelent­ke­zés a SCEDA-hoz
(Nyelvi teszt és segít­ség)

 Az összes kereszt­fél­éves szak Dánia 2015

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember