Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Keresztféléves képzések Koppenhágában és Aalborgban! Jelentkezési határidő December 1!

A Scandinavian Education Agency-n keresz­tül lehető­ség van kereszt fél­éves kép­zé­sekre való jelent­ke­zésre is mind aka­dé­miai, mind főis­ko­lai szin­ten. A hely­szín Koppenhága és Aalborg, az intéz­mé­nyek pedig a KEA avagy a Copenhagen School of Design and Technology és a University College of Northern Denmark. A kép­zé­sek sora idén bővült, első­ként üdvö­zöl­het­jük a Gazdasági Informatika Bachelor sza­kot.

A tel­jes kereszt­fél­éves szak­lista és jelent­ke­zés elér­hető itt!

Az összes kép­zés tan­díj­men­tes az EU állam­pol­gá­rai szá­mára!

Figyelem! A kereszt­fél­éves kép­zé­sekre a jelent­ke­zési határidő December 1., így a jelent­ke­zést érde­mes minél előbb meg­tenni a beke­rü­lési esé­lyek növe­lése érde­ké­ben.

 

Blog


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember