Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Kiderültek a nyelvi teszt időpontjai!

A fel­vé­te­li­hez szük­sé­ges nyelvi teszt meg­írá­sára Budapesten lesz lehető­sé­ge­tek Március folya­mán.

Felhívnánk a figyel­me­te­ket, hogy a két pót­fel­vé­te­lin már csak azok vehet­nek részt, akik­nek nem sike­rült a Március 2-án tel­je­sí­te­niük a köve­tel­mé­nye­ket!

Időpontok:

  • 2012 Március 2. (Péntek) 16:00
  • 2012 Március 9. (Péntek) 16:00 — pót­fel­vé­teli 1.
  • 2012 Március 13. (Kedd) 16:00 — pót­fel­vé­teli 2.

Helyszín:
Budai Középiskola
1126 Budapest, Márvány u. 32.

Épü­let és Terem: hama­ro­san

A hely­szín meg­kö­ze­lít­hető 2-es met­ró­val, 61-es vil­la­mos­sal, 105-ös busszal vagy 78-as busszal.

Jelentkezz a nyelvi tesztre a felveteli@sceda.eu címen!

További infor­má­ció az Oxford Online Placement Teszt-el kap­cso­lat­ban


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember