Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Køge

Køge
Ország Dánia
Régió Sjaelland
Lakosság 55 884 fő
Weboldal http://www.visitkoege.com/
Elhelyezkedés
Képkivágás 300x285 Køge
Køge a Google tér­ké­pen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A kikötő­vá­ros Koppenhágától 39 kilo­mé­terre, dél­nyu­gatra fek­szik, a Zealand régió szí­vé­ben. Természetes öble és stra­té­giai elhe­lyez­ke­dése miatt tör­té­nelmi keres­kedő­vá­ros, ezt a jel­le­gét a mai napig őrzi. Koppenhága agg­lo­me­rá­ci­ó­ja­ként jelen pil­la­nat­ban az S-train E vonala köti össze a fővá­ros­sal, a 2018-ra datált új Koppenhága-Ringsted vas­út­vo­nal elké­szülte után igazi köz­le­ke­dési cso­mó­ponttá válik.

A várost 1288-ban ala­pí­tot­ták, keres­ke­delmi jel­lege mel­lett az 1608 és 1615 között zajló boszor­kány­ége­tésről híres. A hely­szín hábo­rúk sorát is meg­élte: 1643 és 1720 közt a Dán-Svéd háború, 1807-ben pedig a Britannia és Dánia közt dúló küz­del­mek egyik hely­színe volt.

Közlekedés

Az E20-as, E47-es és E55-ös autó­pá­lya a város­tól pár kilo­mé­terre észak­nyu­gatra talál­ko­zik egy­más­tól, így autó­val igen könnyen meg­kö­ze­lít­hető. Itt talál­ható az S-train E vonala, vala­mint kikötője is komoly for­ga­lom­mal ren­del­ke­zik.

Látványosságok

Køge fő lát­vá­nyos­sága a tör­té­nelmi bel­vá­ros, mely­nek félfa házai az északi orszá­gok leg­ré­gebbi nem val­lá­sos épü­le­tei. A város­ban ezen kívül szá­mos múzeum és sport­köz­pont talál­ható.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Mivel a város rend­kí­vül közel fek­szik Koppenhágához, a kikap­cso­lódni vágyók­nak érde­mes ellá­to­gat­niuk a fővá­rosba.

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember