Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Kolding

Kolding

647b236b5c 300x300 Kolding

Ország Dánia
Régió Syddanmark
Lakosság 58.021 fő
Weboldal www.kolding.dk
Elhelyezkedés

kolding 262x300 Kolding

Kolding a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

Kolding, Dánia 7. leg­na­gyobb városa, mely a Kolding-fjord mel­lett fek­szik. A váro­son keresz­tül fut a pará­nyi kol­ding folyó, amely az előbb emlí­tett fjordba tor­kol­lik a tele­pü­lés­nél. A várost 1100 kör­nyé­kén ala­pí­tot­ták, jelentő­sége a főbb euró­pai keres­ke­delmi útvo­na­lak és vám­ha­tá­rok kiépü­lé­sé­vel kez­dett növe­kedni, ugyanis a skan­di­náv régi­ókba vezető fő útvo­nal épp a váro­son haladt át. Továbbá a város hatá­rá­ban futó folyó vám­ha­tár is volt a szom­szé­dos her­ceg­ség­gel.

A város nevét elő­ször Valdemar király 1231-ben kiadott telek­könyve említi Kaldyng néven, ez keresz­telő­dött át a későb­bi­ek­ben Kolding/Colding elne­ve­zésre. A név jelen­tése “hideg folyó”.

Közlekedés

A város­tól mind­össze 46 km-re fek­szik Billund, ahol a város nem­zet­közi repülő­te­réről fapa­dos légi­tár­sa­sá­gok­kal olcsón meg­kö­ze­lít­hető Budapest. A két város közötti távol­ság még tömeg­köz­le­ke­dés­sel is nagy­já­ból másfél-két óra alatt tel­je­sít­hető.

A város mére­téből faka­dóan a bicik­lis köz­le­ke­dés a leg­köz­ked­vel­tebb. A tömeg­köz­le­ke­dést pre­fe­rá­lók­nak a helyi busz­tár­sa­ság által biz­to­sí­tott szol­gál­ta­tá­sok áll­nak ren­del­ke­zésre 8 városi és 34 regi­o­ná­lis útvo­na­lon.

Látványosságok

  • Koldinghus: A város egyik fő att­rak­ci­ója egy res­ta­u­rált kas­tély melyet 1200 körül épí­tet­tek, 1890-tól egé­szen nap­ja­in­kig pedig a kas­tély tör­té­ne­tét bemu­tató múze­um­ként szol­gál. A múzeum hon­lapja ezen a lin­ken elér­hető.
  • Geografiske Hæve: Egy 12 hek­tá­ron elte­rülő bota­ni­kus kert ahol a külön­böző föld­ré­szek sze­rint elkü­lö­ní­tett exo­ti­kus növé­nyek­ben lehet gyö­nyör­ködni (link a hon­lap­hoz). A kert helyt ad még egy érde­kes lát­vá­nyos­ság­nak is, a Kolding Miniby–nek ami Kolding 1:10 arány­ban leki­csi­nyí­tett mása. A makett­vá­ros az 1860–1870-es álla­po­tok­nak meg­fe­lelően ábrá­zolja a várost és hatá­rá­ban álló kas­télyt.

Szórakozási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Számos híres­ség lépett fel a város­ká­ban az évek során, mint Madonna, az Iron Maden, Elton John, az AC/DC, a Snow Patrol és még sokan mások. Mint már emlí­tet­tük, itt ren­de­zik meg évente a European Medieval fesz­ti­vált Augusztus utolsó pén­te­kén és szom­bat­ján, ami­kor is a város főtere átala­kul egy hatal­mas közép­kori piacá, mely érde­kes és szó­ra­koz­tató prog­ra­mok­kal vár min­den kor­osz­tályt.

Márciusban továbbá szin­tén hely­színt ad a város a Crime fesz­ti­vál­nak (Krimimessen), mely az iro­dalmi thril­le­rek, bűnö­zés, rej­té­lyek témája veszi körül. Ilyenkor szá­mos híres kri­mi­író kép­vi­se­leti magát az ese­mé­nyen.

Hogyan tudsz bicik­lit sze­rezni olcsón? Költséghatékony vásár­lási lehető­sé­gek? Praktikus taná­csok ked­vez­mé­nyes uta­zás­hoz? További rész­le­tes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat a város­ról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.
Kolding a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember