Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Konzultació Időpontkérés

Gyere el kon­zul­tá­ci­óra és ismerd meg kül­földi felsőok­ta­tási lehető­sé­geid! A meg­be­szé­lés során átnéz­zük hogy mely orszá­gok­ban, milyen fel­té­te­lek­kel és milyen támo­ga­tási lehető­sé­gek­kel tudsz tanulni, segí­tünk sza­kot is válasz­tani.

A sze­mé­lyes kon­zul­tá­ció ingye­nes és igény ese­tén több fő is részt vehet rajta (szülők, bará­tok akár cso­por­to­san).

A hely­szín min­den eset­ben: 1094 Budapest, Angyal utca 12–14. TÉRKÉP

Nemzetközi felsőok­ta­tási szakértőnk min­den hét­köz­nap 9:00-tól este 17:00-ig áll ren­del­ke­zésre.

Az idő­pont­ké­rés után mun­ka­tár­sunk fel­ve­szi veled a kap­cso­la­tot e-mailen, hogy meg­erő­sítse az idő­pon­tot vagy adott eset­ben más idő­pon­tot java­sol­jon.

Név

 

Megerősítés

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember