Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Konzultació Időpontkérés

Ingyenes sze­mé­lyes kon­zul­tá­ció Budapesten az Angyal utca 14–16. szám alatti iro­dánk­ban. TÉRKÉP

A talál­ko­zóra bará­tok­kal, szülők­kel egye­tem­ben is részt lehet venni, köte­le­zett­ség­gel nem jár, viszont sze­mélyre sza­bott segít­sé­get kap­hatsz nem­zet­közi felsőok­ta­tási szakértőinktől.

Az idő­pont­ké­rés után jelent­ke­zünk és meg­erő­sít­jük azt amint lehet. Amennyiben az idő­pont nem tart­ható meg, javas­lunk másik alkal­mat.

Név

 

Megerősítés

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember