Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Közeleg a jelentkezési határidő a dániai képzésekre!

A University College of Northern Denmark hiva­ta­lo­san Március 15-ig fogadja el a jelent­ke­zé­se­ket angol nyelvű kép­zé­se­ire.

Az ezután jelent­kezők papír­jait is elfo­gad­ják és fel­dol­goz­zák, viszont előny­ben része­sí­tik azo­kat a jelent­kező­ket akik Március 15-e előtt küld­ték el papír­ja­i­kat.

Ha már eldön­töt­ted hogy még idén Dániában sze­ret­néd foly­tatni tanul­má­nya­i­dat, viszont hiá­nyoz­nak még bizo­nyos doku­men­tu­mok, érde­mes besze­rezni őket még ezen idő­pont előtt.

A jelent­ke­zés­hez szük­sé­ges doku­men­tu­mok (scan­nelt for­má­ban):

  • Angol nyelv­vizsga
  • 11.-es évvégi és 12.-es fél­évi ered­mé­nyek (végző­sök­nek)
  • 11. és 12. évvégi ered­mé­nyek + érett­ségi (már érett­sé­gi­zet­tek­nek)
  • Application and Priority form
  • Egyéb okle­ve­lek, bizo­nyít­vá­nyok (Pl. OKJ, ECDL stb.)

A jelent­ke­zésről és a doku­men­tu­mok kitöl­té­séről, beszer­zé­séről rész­le­te­sen itt olvas­hatsz


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember