Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Külföldi Továbbbtanulás Dánia Blog

Blogunkon kül­földi tovább­ta­nu­lás­ról, ezen belül pedig Dániáról olvas­hat kötet­le­nebb hang­vé­tel­ben, olyan cik­ke­ket, melyek a dániai tovább­ta­nu­lás diák­élet olda­lát mutatja be. Szerzőink kivé­tel nél­kül Dániában élő, tanuló magyar diá­kok, akik élmé­nye­ikről, tapasz­ta­la­ta­ik­ról szá­mol­nak be.

Külföldi Továbbtanulás — Dánia Blog


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember