Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Külföldi Továbbtanulás — Dánia Blog

A SCEDA elin­dí­totta új blog­ját, mely­ben kül­földi tovább­ta­nu­lási lehető­sé­ge­ket tag­lal bele­értve kép­zé­se­ket, intéz­mé­nye­ket, váro­so­kat és orszá­go­kat.

A blo­gon szin­tén meg­je­len­nek majd diá­kok beszá­mo­lói, cik­kek, tanul­má­nyok.

A Külföldi Továbbtanulás — Dánia blog min­denki szá­mára érde­kes lehet aki kül­föl­dön sze­retne tanulni a közeli vagy távoli jövő­ben, vagy csak szim­pa­ti­zál a kül­földi tovább­ta­nu­lás téma­kö­ré­vel.

Külföldi Továbbtanulás — Dánia Blog


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember