Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Lakás-vadászat

Reméljük las­san min­denki meg­ta­lálja új lakó­he­lyét Dániában és kezd bele­szokni a helyi diák­életbe.

Most azok­nak sze­ret­nénk egy kis segít­sé­get nyúj­tani akik még min­dig átme­neti szál­lás­he­lyen élnek Aalborgban és sze­ret­né­nek mielőbb vég­le­ges helyre köl­tözni.

Az aláb­bi­ak­ban néhány ingat­lan­ügy­nök­ség web címét lát­hat­já­tok, remél­jük vala­mennyi hasz­nos­nak fog bizo­nyulni:

Viva-Bolig

Boligselskabet NordBo

Skovly Ejendomme

Prodomus

Sok sikert kívá­nunk a lakás-vadászathoz! Ha bár­mi­ben segít­he­tünk, lép­je­tek kap­cso­altba bát­ran bár­me­lyik helyi ügy­nö­künk­kel!

ID 10062942 300x300 Lakás vadászat 

Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember