Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Language and International Studies – AAU

CIS Language and International Studies – AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Language and International Studies
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Középiskola utolsó 3 évben (10–11-12. osz­tály) angol ide­gen nyelv
  • Középiskola leg­alább utolsó 2 évé­ben (11–12. osz­tály) egy másik ide­gen nyelv
Karrier lehető­sé­gek
  • International aid or Humanitarian orga­ni­za­ti­ons
  • International peace and conf­lict res­o­lu­tion
  • Private sec­tor in com­mu­ni­ca­ti­ons, policy analy­sis or inter­cul­tu­ral con­sul­tancy

Ezen 3 éves prog­ram során a diá­kok bete­kin­tést nyer­nek a poli­tika, a tör­té­ne­lem, a kul­tú­rák és a nyel­vek vilá­gába. A kép­zés lehető­sé­get nyújt a hall­ga­tók­nak a poli­ti­kai tudo­má­nyok és a szo­cio­ló­gia rész­le­tes meg­is­me­ré­sére , vala­mint fog­lal­ko­zik továbbá az inter­kul­tu­rá­lis kom­mu­ni­ká­ció és a minő­ségi, emel­ke­dett angol nyelv elsa­já­tí­tá­sá­val is.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. International stu­dies
2. Discourse stu­dies
3. International rela­ti­ons
4. Globalisation
5. Organizational stu­dies
6. Geographical Region vagy Topical Issue (választ­ható tan­tár­gyak)

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember