Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Lillebaelt Academy képzések

logo lille 150x150 Lillebaelt Academy képzések

Az EAL rövi­dí­tésre is hall­gató, 13 angol nyelvű sza­kot indító aka­dé­mia Odenseben és Vejleben is ren­del­ke­zik cam­pus­sal. Ezzel Dél-Dánia leg­na­gyobb üzleti aka­dé­mi­ája.

Az angol nyelvű, tan­díj­me­ne­tes sza­kok mind­egyi­kén maga­san kép­zett szak­ta­ná­rok és remek szín­vo­nalú tech­ni­kai hát­tér áll­nak ren­del­ke­zésre.

Még több infor­má­ció a Lillebaelt Academy-ről…

Angol nyelvű kép­zé­sek a Lillebaelt Academy-n

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Computer Science
IT Technology
Logistics Management
Marketing Management
Multimedia Design and Coommunication
Service, Hospitality and Tourism Management

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

E-concept Development
Innovation and Entrepreneurship
International Sales and Marketing Management
International Hospitality Management
Product Development and Integrative Technology
Web Development
Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Architectural Technolgy and Construction Management

Olvass itt az EAL váro­sá­ról, Odense-ről
vagy

Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember