Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Logistics Management

Világunk egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb jelen­sége a glo­ba­li­zá­ció. Az üzleti élet­ben is egyre fon­to­sabb sze­re­pet tölt be, mivel  ren­ge­teg kihí­vást,  ugyan­ak­kor lehető­sé­get rejt kis, és nagy vál­lal­ko­zá­sok szá­mára  egy­aránt.

Ezen lehető­sé­gek kiak­ná­zása a jövő­ben még nagyobb sze­re­pet fog kapni, ami­hez fle­xi­bi­lis, és inno­va­tív gon­dol­ko­dás kell. A cégek­nek szük­sé­gük lesz olyan ver­seny­ké­pes mun­ka­erőre, akik a glo­ba­li­zá­ci­ó­ból adódó kihí­vá­sok­kal képe­sek meg­bir­kózni. Kétség kívül keres­let lesz olyan embe­rekre, akik a logisz­tika és mar­ke­ting terü­le­tén sze­rez­tek dip­lo­mát.

A logisz­ti­kus dolga, hogy a nem­zet­közi meg­ren­de­lé­sek, illetve szál­lít­má­nyo­zá­sok szoft­ver és tele­kom­mu­ni­ká­ciós prog­ra­mok segít­sé­gé­vel, föl­dön, vízen, vagy levegő­ben min­dig idő­ben meg­ér­kez­ze­nek a meg­ren­delő­höz a lehető leg­ki­sebb öko­ló­giai láb­nyom­mal.

A Business Logistics Management prog­ram tan­ter­vé­nek meg­al­ko­tá­sá­ban a Dán Oktatási Minisztériumon  kívül a Dán Gazdasági, illetve a Kereskedelmi & Erőforrás Minisztérium is köz­remű­kö­dött. Mi több, olyan nagy cége­ket is bevon­tak mint a LEGO, vagy a SAS, így biz­to­sítva hogy a diá­kok nem­zet­közi rálá­tást kap­has­sa­nak a szak­mán belül, az elmé­leti és gya­kor­la­tias képes­sé­gek fej­lesz­tése mel­lett.

Logistics Management AP intéz­mé­nyek sze­rint:

Lillebælt Academy of Professional Higher Education (angol)

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a más­fél éves Top-Up kép­zé­sek közül az aláb­bi­a­kon részt venni, és kiegé­szí­teni aka­dé­miai dip­lo­má­ját tel­jes értékű Bachelor (főis­ko­lai) képe­sí­téssé. Így a hall­gató 2 dip­lo­má­val fog ren­del­kezni a főis­ko­lai kép­zés elvég­zése után, egy aka­dé­mi­a­i­val és egy főis­ko­la­i­val.

Elérhető Top-Up Bachelor kép­zé­sek a szak elvég­zése után:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Export and Technology Management
Financial Management
Business, Economy and Information Technology

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember