Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Manufacturing and Operations Engineering — AAU

74691 manufacturing and operations engineering 6 Manufacturing and Operations Engineering  AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Manufacturing and Operations Engineering
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Koppenhága
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.930 
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
 • Érett­ségi
 • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
 • Product devel­op­ment and plan­ning
 • Integrated pro­duct devel­op­ment
 • Logistics

A mai modern esz­kö­zök, mint a tab­le­tek, 3D-s fil­mek, online bol­tok mind-mind egy jó ötlet ered­mé­nye. Az ötlet azon­ban csak a kiin­du­ló­pont. A kulcs a ter­ve­zés­ben, illetve a kivi­te­le­zés­ben rej­lik. A szo­ros együttmű­kö­dés és kemény munka desig­ne­rek, mér­nö­kök és ter­mék­fej­lesztők között ered­mé­nyezi később a ter­mék sike­res­sé­gét. A 6 sze­mesz­te­res prog­ram során a diá­kok átfogó képet kap­nak egy ter­mék fej­lesz­té­sé­nek mene­téről, valós prob­lé­mákra kell meg­ol­dást talál­niuk cso­port­mun­kás, éles pro­jek­tek kere­tein belül.

A prog­ram struk­tú­rája

1. sze­mesz­ter:

 • Project in Classic Production and Service Technologies (5 ECTS)
 • Project in From the Classic to Modern Production and Service (10 ECTS)
 • Materials and Manufacturing Processes (5 ECTS)
 • Problem based lear­ning in Science, Technology, and Society (5 ECTS)

2. sze­mesz­ter:

 • Project in Product and Service Development (15 ECTS)
 • Innovation Technology: Product Development & Product Service Design (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Reality and Models (5 ECTS)

3. sze­mesz­ter:

 • Project in Products, Processes, and Automation (15 ECTS)
 • New Materials and Processes (5 ECTS)
 • Job Design (5 ECTS)
 • Manufacturing Processes, Automation and Robots (5 ECTS)
 • Digital Manufacturing and Service(5 ECTS)

4. sze­mesz­ter:

 • Project in Intelligent Manufacturing and Service Design (15 ECTS)
 • Introduction to Probability and Applied Statistics (5 ECTS)
 • Industrial Vision, Sensors and Quality Control (5 ECTS)
 • Engineering Design and Quality Control (5 ECTS)
 • Intelligent Manufacturing (5 ECTS)
 • Intelligent Production and Service Design (5 ECTS)

5. sze­mesz­ter:

 • Project in Operations and Service Management (15 ECTS)
 • Introduction to Production and Service Economics (5 ECTS)
 • Systems Thinking and Process Improvement (5 ECTS)
 • Operations Planning and Control (5 ECTS)

6. sze­mesz­ter:

 • Bachelor’s pro­ject (20 ECTS)
 • Scientific Theory and Entrepreneurship (5 ECTS)
 • Global Supply Chain Management (5 ECTS)
 • Selected Topics in Intelligent Manufacturing (5 ECTS)
 • Advanced Manufacturing and Service Information Systems (5 ECTS)

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­rasOldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember