Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Tájékoztató hasznos dániai tudnivalókról

 

10681783 happy students having a break in university hall Tájékoztató hasznos dániai tudnivalókról

A nagy érdeklő­désre való tekin­tet­tel újabb tájé­koz­ta­tót tar­tunk 2014 már­cius 3-án 16:00-kor.

Ezzel az alka­lom­mal azok­nak sze­ret­nénk ked­vezni, akik átfogó alap­tu­dásra vágy­nak a dániai felsőok­ta­tás­ról.
Az előa­dá­son szó fog esni a dániai kép­zési struk­tú­rá­ról, váro­sok­ról, intéz­mé­nyekről, sza­kok­ról, vala­mint bemu­ta­tásra kerül a jelent­ke­zés pon­tos menete is.

A pre­zen­tá­ciót követően, dél után 5 órá­tól lehető­ség lesz a Dániában elfo­ga­dott Oxford Online Placement Test meg­írá­sára is.

Részvételi szán­dé­kod jelezd a Facebookon itt!

A nyelvi tesztre köte­lező regiszt­rá­ció itt!

Helyszín:

Soter-Line Oktatási Központ 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. TÉRKÉP

Időpont:

2014 már­cius 3 — hétfő

Előadás: 16:00

Nyelvi teszt: 17:00

 

Szeretettel várunk min­den érdeklődőt!

Üdvöz­let­tel,

A SCEDA csa­pata

 

Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember