Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Marketing Management APBAAA

250px Marketing management Marketing Management AP  BAAA
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Marketing Management
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 
€16.000
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj
: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Specializációs Tantárgyak 2. Szemeszter
 • Experience Economy
 • Foreign Language I (French, German, Spanish)
 • Market Communication
 • Purchase
 • Sales I
 • Statistics
Specializációs Tantárgyak 3. Szemeszter
 • Business Economy
 • Entrepreneurship
 • Foreign Language II (French, German, Spanish)
 • Market Communication
 • Purchase and Negotiation
 • Sales II
Karrierlehetőségek
 • Product manager
 • Marketing manager
 • Sales manager
 • Sales-area manager
 • Procurement manager
 • Export manager
 • Communications manager
 • Project manager

Ha rek­lá­mo­zás­ról, keres­ke­de­lemről, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról eset­leg vál­la­lati jog­ról esik szó akkor csakis a 2 éves mar­ke­ting szak lehet a válasz. Ennek a prog­ram­nak is a két alap­vető építő­köve a nem­zet­kö­zi­ség és gya­kor­la­ti­as­ság. Így rálá­tást nyer­het a hall­gató, hogy milyen finan­ci­á­lis, kul­tu­rá­lis, vál­la­lati és világ­po­li­ti­kai beha­tá­sok érhe­tik a vál­la­la­tok vagy szer­ve­ze­tek által foly­ta­tott mar­ke­ting tevé­keny­sé­ge­ket. Megismertet a vál­la­lat min­den szint­jé­vel, ami rend­kí­vül hasz­nos lehet, ha cél­ja­ink között sze­re­pel egy sike­res vál­la­lat vezetői széke.

Mivel az intéz­mény támo­gatja a vál­lal­kozó szel­lemű diá­ko­kat, a sza­kot külö­nö­sen ajánl­juk olyan érdeklődők­nek, akik sze­ret­nék miha­ma­rabb elkez­deni saját vál­lal­ko­zá­su­kat. Továbbá remek alap lehet egy BA-Top-Up kép­zés elvég­zése utáni Master foko­zatú kép­zés­nek.

 A prog­ram struk­tú­rája 

 • 1. sze­mesz­ter
  • International Marketing & Sales”
  • Economics”
  • Communication, orga­ni­sa­tion and manage­ment”
  • Business Law”
 • 2. sze­mesz­ter
  • International mar­ke­ting and sales”
  • Economics”
  • Communication, orga­ni­sa­tion and manage­ment”
  • Business law”
  • Választott tan­tár­gyak
 • 3. sze­mesz­ter
  • International mar­ke­ting and sales”
  • Economics”
  • Communication, orga­ni­sa­tion and manage­ment”
  • Választott tan­tár­gyak
 • 4. sze­mesz­ter
  • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
  • Záróvizsga

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 A szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban: 

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ken befe­jezni tanul­má­nyait, a BAAA a követ­kező egye­te­mek­kel áll szerző­dés­ben a Marketing Management AP Program befe­je­zé­sét illetően:

Továbbá a Marketing Management AP sza­kot elvégzők­nek lehető­sége van az Aarhus University “Economics and Business Administration” illetve “Business and Social Sciences” Top-Up BA szak­jain befe­jezni tanul­má­nya­i­kat.

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember