Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Marketing Management — CPH Business

ID 10058783 300x264 Marketing Management  CPH Business
Alapinformációk
Képzés neve AP Degree in Marketing Management
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nesNem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: 1 — 4 sze­mesz­ter: €4.350/ sze­mesz­ter; 5. sze­mesz­ter: €3.350
Képzés kez­dés 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • International Marketing and Sales
 • Economics
 • Communication
 • Organization and Management
 • Business Law
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Managerial Economics
 • Entrepreneurship
 • Logistics
 • Market Communication
 • Sales
 • Statistics
 • Financial Management
 • Supply Chain Management
Karrierlehetőségek
 • Marketing Coordinator
 • Sales Supporter
 • Advertising Consultant
 • Export Sales Represetative
 • Project Coordinator
 • Purchasing Assistant
 • PR Worker

A 4 sze­mesz­tert magá­ban fog­laló kép­zés komp­lex tudást ad a hall­ga­tók szá­mára, ami által könnye­dén helyt áll­nak később,  a nem­zet­közi üzleti élet gya­kor­la­ti­lag bár­mely terü­le­tén.

Az okta­tás kife­je­zet­ten gyakorlat-központú, a 2 éves prog­ram alatt heti rend­sze­res­ség­gel köve­tik egy­mást a kisebb-nagyobb cso­port mun­kák, eset­ta­nul­má­nyok, inter­disz­cip­li­ná­ris pro­jek­tek, így fel­ké­szítve a hall­ga­tó­kat a későbbi mun­ka­he­lyén fenn­álló integ­rá­ciós, és egyéb aka­dá­lyok könnyed lekűz­dé­sére, keze­lé­sére.

A prog­ram szé­les­körű bete­kin­tést kínál a modern üzleti élet szá­mos terü­le­téről. Az üzleti aka­dé­mia ezen sza­kán, a hall­ga­tók­nak lehető­sé­gük nyí­lik bete­kin­tést nyerni töb­bek között a rek­lá­mo­zás, a pénz­ügy, a jog, az érté­ke­sí­tés, a kom­mu­ni­ká­ció, vala­mint a logisz­tika rej­tel­me­ibe.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett AP vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember