Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Marketing Management — DANIA

ID 10099788 300x261 Marketing Management   DANIA
Képzésinformáció
Képzés neve AP Degree in Marketing Management
Intézmény neve Danish Academy of Business and Technology (DANIA)
Intézmény helye Randers / Viborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €13.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €300 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Marketing Coordinator
  • Sales Coordinator
  • PR Assistant
  • Advertising Consultant
  • Export and Sales Representative
  • Sales Manager
  • Project Coordinator/Assitant

A DANIA két éves mar­ke­ting szak­já­nak cél­kitű­zése, hogy a szak elvég­zése köz­ben a hall­ga­tók olyan szak­mai tudást sajá­tít­sa­nak el mely­nek bir­to­ká­ban fon­tos részévé vál­hat­nak mar­ke­ting pro­jec­tek mind ana­li­ti­kai, ter­ve­zési, kivi­te­le­zési és fej­lesz­tési stá­di­u­ma­i­ban is, segít­sé­gül hívva a tanul­má­nyok ideje alatt kiszé­le­sí­tett kul­tu­rá­lis, pénz­ügyi, tech­no­ló­giai és mar­ke­ting isme­re­te­ket illetve a meg­erő­sí­tett vezetői képes­sé­ge­ket.

A prog­ram struk­tú­rája

A prog­ram fő célja, hogy fej­lessze a diá­kok koope­rá­ciós képes­sé­geit, inno­va­tív gon­dol­ko­dá­sát és kre­a­ti­vi­tá­sát. A cso­por­tok kis lét­szá­múak (maxi­mum 20–30 fő) így ösz­tö­nözve diá­ko­kat az órai vitákba való bekap­cso­ló­dásra.

Kötelező Tantárgyak International Marketing
Global com­mu­ni­ca­tion (English)
Project Management (Organization and Logistics)
Design
Financial Management
Global eco­nomy and devel­op­ment
Business Law
Media Production
Market Communication

A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van spe­ci­a­li­zá­ciós tár­gyak fel­vé­te­lére is (Viborgban ezek a spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak: logisz­tika, kom­mu­ni­ká­ció és vál­lal­ko­zás­tan). A záró­vizsga előtt, prog­ram része­ként, min­den hall­gató részt vesz egy három hóna­pos gya­kor­la­ton Dániában vagy kül­föl­dön.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a meg­szer­zett ECTS pon­tok­kal tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (Top-Up bache­lor kép­zés). Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett AP Diplomával.

Top-Up Bachelor kép­zé­sek:

A top-up prog­ra­mok 3 fél­éves intéz­mé­nyen belüli tovább­képző kur­zu­sok, melyek elvég­zése után a kur­zus­nak meg­fe­lelő Bachelor dip­lo­mát sze­rez­het a diák. A Marketing Managment szak­hoz az alábbi top-up prog­ra­mok tar­toz­nak:

International Sales and Marketing

International Hospitality Management

Sport Management

Hasonló kép­zé­sek:

Marketing Management

Financial Management

Business, Economy and Information Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,

/th

/span

tr


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember