Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Marketing Management — EAL

250px Marketing management Marketing Management  EAL
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Marketingarrow 10x10 Marketing Management  EAL Management
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education (EAL)
Intézmény helye Odense, Vejle
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Képzés kez­dés Január/Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Specializációk
 • International
 • Management
 • Tourism and Eventarrow 10x10 Marketing Management  EAL Management
Karrierlehetőségek
 • Product manager
 • Marketingarrow 10x10 Marketing Management  EAL manager
 • Marketing coor­di­na­tor
 • Sales manager
 • Sales-area manager
 • Procurement manager
 • Export manager
 • Communications manager
 • Project manager

Az EAL mar­ke­tingarrow 10x10 Marketing Management  EAL kép­zése főként a kom­mu­ni­ká­ciós, vál­lalt­szer­ve­zési és köz­gaz­da­sági isme­re­tek fej­lesz­té­sére kon­cent­rál, melyek meg­ha­tá­rozó ele­mei lehet­nek egy mar­ke­tin­ges kar­rier fel­épí­té­sé­nek. A prog­ramarrow 10x10 Marketing Management  EAL ötvözi a köte­lező és a választ­ható tan­tár­gya­kat még spe­ci­a­li­zá­ción belül is a leg­test­hez­ál­lóbb képzés-struktúra fel­épí­té­sé­nek cél­já­ból.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–2. sze­mesz­ter

 • Kötelező tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

 

3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán
 • 13 hetes gya­kor­lat

4. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán és záró­vizsga tétele

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Releváns Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember