Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Marketing Management — UCN

250px Marketing management Marketing Management  UCN
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Marketing Management
Intézmény neve University College of Northern Denmark (UCN)
Intézmény helye Aalborg, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
1 — 3 sze­mesz­ter: €4.300 / sze­mesz­ter; 4. sze­mesz­ter: €3.400
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj
: €100 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • International Marketing and Sales
 • Economics
 • Communication
 • Organization and Management
 • Business Law
Specializációk / Szakosodási lehető­sé­gek
 • Managerial Economics
 • Entrepreneurship
 • Logistics
 • Market Communication
 • Languages
 • Statistics
Karrierlehetőségek
 • Marketing Coordinator
 • Sales Supporter
 • Advertising Consultant
 • Export Sales Represetative
 • Project Coordinator
 • Purchasing Assistant
 • PR Worker
 • Trainee

A két éves (4 sze­mesz­te­res) Marketing Management AP prog­ram átfogó tudást nyújt a mar­ke­ting terü­le­téről. A hall­gató elsa­já­títja a rek­lá­mo­zás, bran­ding és kom­mu­ni­ká­ció alap­el­veit úgy, hogy azt a gya­kor­lat­ban is tudja alkal­mazni.

A szak a köz­gaz­da­ság, a kom­mu­ni­ká­ció, piaci ana­lí­zi­sek mel­lett kitér az érté­ke­sí­tési és tár­gya­lási stra­té­gi­ákra vala­mint a pro­ject manage­mentre is, hogy a végző­sök vezető pozí­ci­ó­ban se vall­ja­nak kudar­cot kar­ri­er­jük során.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése a főis­ko­lán

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti meg­szer­zett vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 A szak foly­ta­tása más orszá­gok­ban: 

A hall­ga­tó­nak lehető­sége van más, kül­földi egye­te­me­ken befe­jezni tanul­má­nyait, a UCN a követ­kező egye­te­mek­kel áll szerző­dés­ben a Marketing Management AP Program befe­je­zé­sét illetően:

 • Townson State University, USA
 • Anglia Ruskin Business School UK
 • Budapest University Of Economic Science, Hungary
 • South Bank University, London, England
 • Institut de Formation Internationale, Rouen, France
 • Staffordshire University, England
 • Hawaii Pacific University, USA
 • Flinders University, Australia

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember