Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Material Science and Production Design — VIA TEKO

 Material Science and Production Design  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Bachelor deg­ree in Material Science and Production Design
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €42.800
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Furniture Engineer
 • Textile Engineer
 • Product devel­oper
 • Controller
 • Process con­sul­tant

Az intéz­mény ezen prog­ramja során a diá­kok meg­is­mer­ked­nek a külön­böző modern, inno­va­tív anya­gok­kal és azok fel­hasz­ná­lá­sá­nak mun­ka­fo­lya­ma­ta­i­val. Az okta­tás kitér a külön­böző anya­gok­kal való kísér­le­te­zésre, új anya­gok lét­re­ho­zá­sára, vala­mint lehető­sé­get kínál szűk kör­nye­ze­tünk meg­is­me­ré­sére, a min­ket körül­vevő anya­gok funk­ci­o­na­li­tá­sára. Az intéz­mény ren­del­ke­zik saját labo­ra­tó­ri­um­mal, mely a leg­mo­der­nebb fel­sze­re­lé­sek­kel moti­válja és segíti a diá­ko­kat a haté­kony fejlő­dés­ben. A 3 és fél éves kép­zés során cég­lá­to­ga­tá­sok­kal, illetve ezen cégek valós prob­lé­má­i­val kell szem­be­néz­niük cso­port­mun­kás pro­jek­tek kere­tein belül, majd később meg­ol­dás­sal előáll­niuk, melyet pre­zen­tá­ció for­má­já­ban tálal­nak a hall­ga­tó­ság­nak. 

 A prog­ram struk­tú­rája

A 3 és fél éves prog­ram a követ­kező fő téma­kö­rö­ket fog­lalja magá­ban:

 • Science of engi­ne­ering
 • Materials sci­ence and qua­li­ti­tes
 • Process
 • Business
 • Communication
 • Innovation

Bővebb infor­má­ció a tan­tár­gyak­ról sze­mesz­te­rekre bontva itt.

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

További infor­má­ció a prog­ram­ról az alábbi vide­ó­ban:


 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

oldal forrása, kép forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember