Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Materials Science and Product Design BAVIA TEKO

about materials science and product design Materials Science and Product Design BA  VIA TEKO
Alapinformációk
Képzés neve Bachelor in Materials Science and Product Design
Intézmény neve VIA TEKO University College
Intézmény helye Herning, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
1. sze­mes­ter: €7.000
2. sze­mes­ter: €7.000
3. sze­mes­ter: €7.000
4. sze­mes­ter: €7.000
5. sze­mes­ter: €800 euro (the tra­i­nee period)
6. sze­mes­ter: €7.000
7. sze­mes­ter: €7.000
Képzés kez­dés Szeptember
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Mathematics
 • Chemistry
 • Material tech­no­logy
 • Communication/Graphic
 • Innovation and devel­op­ment
 • Physics
 • Chemistry
 • Sustainable production/CSR
 • Chromatology and color­ing
 • Innovation
 • Theory of sci­ence
 • Innovative pro­ces­ses
 • Logistics and Economy
 • Material tech­no­logy
Karrierlehetőségek
 • Furniture engi­neer
 • Textile engi­neer
 • Product devel­oper
 • Controller
 • Sourcer or Material
 • Process con­sul­tant

Az intéz­mény ezen 3,5 éves prog­ram­ját azon diá­kok szá­mára ajánl­juk, akik a későb­biek során kulcs­sze­replői sze­ret­né­nek lenni a tex­til és búto­r­ipar­nak.  A kép­zés szé­les tudást kínál az anya­gok és folya­ma­tok terén, ezen felül a modern, inno­va­tív anya­gok és meg­ol­dá­sok terü­le­tére is bete­kin­tést enged. A műkö­dési folya­ma­tok mel­lett fog­lal­ko­zik a prog­ram továbbá a ter­mé­kek design-jával, fej­lesz­té­sé­vel, és magá­val a ter­me­lés opti­ma­li­zá­lá­sá­val is.

 A prog­ram struk­tú­rája 

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező-, spe­ci­á­lis– és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

5. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat

6. sze­mesz­ter

 • Speciális és válasz­tott tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián

7. sze­mesz­ter

 • Speciális tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés a Bolognai Rendszer része, az általa gyűj­tött ECTS kre­di­tek ala­pot nyújt­hat­nak tovább­ta­nu­lás­hoz Európaszerte. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val.

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember