Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Mechanical Engineering VIA UC

Study Mechanical Engineering Germany Mechanical Engineering VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Mechanical Engineering
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €44.600
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Design Engineer
  • Development Engineer
  • Consultant in Energy
  • Project Manager
  • Product Manager
  • Sales Manager

A 7 sze­mesz­te­res prog­ram alapja az ötle­tek kita­lá­lása, majd azok kre­a­tív kivi­te­le­zése, fej­lesz­tése. Az elmé­leti anyag elsa­já­tí­tása után cso­port­mun­kák követ­kez­nek valódi eset­ta­nul­má­nyok­kal, prob­lé­mák effek­tív meg­ol­dá­sá­val. A prog­ra­mot, kiegé­szítő tan­tár­gyai teszik iga­zán szí­nessé mint pél­dául az Innovation pro­duct design, vagy az Intelligent Mechanisc (robo­tok­kal fej­lesz­tése).
Az intéz­mény nagy hang­súlyt fek­tet a cso­port­mun­kákra is, fon­to­san tartja hogy a mér­nö­kök szo­ci­a­li­zá­lód­ja­nak is a sze­mesz­te­rek során ezzel meg­könnyítve szá­mukra a későbbi integ­rá­ciót leendő mun­ka­he­lye­i­ken. Az iskola magas szintű tech­ni­kai fel­sze­relt­ség­gel várja hall­ga­tóit, mint pél­dául a design lab, energy lab, de ren­del­ke­zik továbbá 3D nyom­ta­tó­val is elő­se­gítve a modern esz­kö­zök­kel való mun­kát diák­jai szá­mára.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

Mechanical engineering Mechanical Engineering VIA UC

 

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember