Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Medialogy — AAU

hands2 560x275 Medialogy   AAU
Képzésinformációk
Képzés neve Bachelor of Medialogy
Intézmény neve Aalborg University (AAU)
Intézmény helye Aalborg, Koppenhága, Esbjerg  (Dánia)
Képzés hossza 6 sze­mesz­ter
Kreditek 180 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak: €12.930
Képzés kez­dete Szeptember
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
  • Érett­ségi
  • Nyelvvizsga — TOEFL, IELTS vagy Cambridge
Karrier lehető­sé­gek
  • Development of com­pu­ter prog­rams and games
  • Animation
  • Virtual rea­lity sys­tems
  • Digital design
  • Test devel­op­ment
  • Project manage­ment
  • Media pro­duc­tion

Ezen 3 éves prog­ram során meg­ta­nul­nak a hall­ga­tók hidat képezni a tech­no­ló­gia és a kre­a­ti­vi­tás között.
A kép­zés bete­kin­tést enged a fil­mek, ani­má­ciók, zene-technológia vilá­gába. A diá­kok kom­pe­ten­ciát sze­rez­nek új tech­no­ló­giai meg­ol­dá­sok­ban, mér­nöki tudo­má­nyok ter­ve­zé­sé­ben és annak digi­tá­lis lét­re­ho­zá­sá­ban, hang– és kép­anya­gok szer­kesz­té­sé­ben, továbbá fel­ké­szíti a hall­ga­tó­kat szá­mí­tó­gé­pes játé­kok, vala­mint ani­mált fil­mek ter­ve­zé­sére és gyár­tá­sára akár 3D-ben is.

A prog­ram struk­tú­rája

Szemeszter Téma
1. Design for both sides of the screen
2. Interaction design
3. Human sen­ses
4. Sonic inter­ac­ti­ons
5. Audio-visual expe­ri­ments
6. Interactive sys­tems

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

 

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

kep for­ras, Oldal Forrás


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember