Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Még lehet jelentkezni Dániába!

Svédországban, Hollandiában és Angliában is nyi­tott még a fel­vé­tel, jelent­kezz minél előbb! Rajtunk keresz­tül egy­szerre több ország kép­zé­seit is meg tudod jelölni, extra díj nél­kül! Dániában július 26-án derül­nek ki a sza­bad helyek, innentől fogva viszont folya­ma­to­san tel­nek a túl­je­lent­ke­zés miatt. Ezért érde­mes azon­nal jelent­kezni.

A jelent­ke­zés leadása után azo­kat ellenőriz­zük és továb­bít­juk a kivá­lasz­tott egye­te­mek­nek, így maxi­ma­li­zál­juk a beke­rü­lési esélyt. Ezért hasz­náld a UniversityAdmission oldalt, ami a mi rend­sze­rünk, így átte­kint­hetővé válik jelent­ke­zé­sed akkor is, ha több országba jelent­ke­zel.

Dánia

University College Lillebaelt 
Architectural Technology and Construction Management (Odense)
Logistics Management (Vejle)

VIA University College
Marketing Management (Horsens)
Civil Engineering (Horsens)
Climate and Supply Engineering (Horsens)
Global Business Engineering (Horsens)
Material Science (Herning)
Mechanical Engineering (Horsens)
Value Chain Management (Horsens)
Dania University of Applied Sciences
Service, Hospitality and Tourism Management (Randers)
Marketing Management (Viborg, Randers)
Automotive Management (Viborg)
ZIBAT

AP Commerce Management in Næstved, sum­mer
AP Marketing Management in Køge, sum­mer
AP Service and Hospitality in Roskilde, win­ter
AP Logistic Management in Køge, sum­mer and win­ter

Top-Up kép­zé­sek:

International Sales and Marketing in Roskilde, win­ter
Web Development in Roskilde, win­ter

Tandíj: nincs
Nyelvi köve­tel­mény: Oxford Placement Test (nálunk lete­hető) vagy IELTS, TOEFL, CAE nyelv­vizsga
Határidő: a hiva­ta­los már letelt, sza­bad helyek marad­tak, de folya­ma­to­san tel­nek

Részletes infó a dániai felsőok­ta­tás­ról
Részletes infó a dániai jelent­ke­zésről

Jelentkezés Dániába

Hollandia

A jelent­ke­zés leadá­sá­hoz nincs szük­ség doku­men­tumra, elég csak a sze­mé­lyit fel­töl­teni, sze­mé­lyes ada­to­kat kitöl­teni és kivá­lasz­tani a meg­je­lölni kívánt sza­ko­kat a UniversityAdmission rend­szer­ben.

Tandíj: Annyi mint Magyarországon (1030 EUR/szemeszter, az első év fél áron, így az első év össze­sen 1030 EUR)
Nyelvi köve­tel­mény: emelt angol vagy IELTS, TOEFL, CAE nyelv­vizsga

Részletes infó a hol­lan­diai felsőok­ta­tás­ról
Hollandiában elér­hető sza­kok
Részletes infó a hol­lan­diai jelent­ke­zésről

Jelentkezés Hollandiába

Egyesült Királyság

Szintén nincs szük­ség doku­men­tumra a jelent­ke­zés­hez, elég csak a sze­mé­lyit fel­töl­teni, sze­mé­lyes ada­to­kat kitol­teni és kivá­lasz­tani a meg­je­lölni kívánt sza­ko­kat a UniversityAdmission rend­szer­ben.

Tandíj: 9250 angol font, de az angol állami diák­hi­tel fedezi a Brexit kime­ne­te­létől füg­get­le­nül
Nyelvi köve­tel­mény: angol érett­sé­git elfo­gad­ják sok helyen vagy IELTS, TOEFL, CAE nyelv­vizsga

Részletes infó az ang­liai felsőok­ta­tás­ról
Angliában elér­hető sza­kok
Részletes infó az ang­liai jelent­ke­zésről

Jelentkezés Angliába és Walesbe

Kérdésed merült fel vagy jelent­kez­nél? Hívj min­ket a 30–510-9804-es tele­fon­szá­mon vagy írj e-mailt az info@studyguide.eu címre.

Ingyenes, sze­mé­lyes kon­zul­tá­ció kere­tein belül is állunk rend­le­ke­zé­sedre!

Foglalj idő­pon­tot itt!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember