Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Megjelent a Business Academy Aarhus legújabb brossúrája!

A Business Academy Aarhus ebben az évben is szá­mos AP és BA kép­zést indít nem­zet­közi diá­kok szá­mára. A Dániában gya­ko­ribb sza­kok (Sales&Marketing, Innovation, Communication) mel­lett olyan rit­ka­ság­nak szá­mító kép­zé­sek is meg­ta­lál­ha­tók az intéz­mény­ben mint Biotechnology, Food or Process Technology vagy Environmental Management.

Az iskola köz­zé­tette leg­újabb kiad­vá­nyát nem­zet­közi diá­kok szá­mára, ami az alábbi lin­ken érhető el. Minden szak­hoz rész­le­tes leírás tar­to­zik, bele­értve a kép­zés sze­mesz­te­rekre bon­tott prog­ram­ját, vala­mint kar­rier– és tovább­ta­nu­lási lehető­sé­ge­ket a kép­zés elvég­zése után.

Az isko­lá­ról rész­le­tes bemu­ta­tót találsz hon­la­pun­kon is, erre a linkre kat­tintva.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember