Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Megjelentek az idei brossúrák! Angol nyelvű képzések Koppenhágában és Aalborgban!

Az ősszel egy idő­ben meg­je­lent több dániai intéz­mény kata­ló­gusa, bros­sú­rája. A doku­men­tu­mok a 2013/2014-es tan­évre vonat­koz­nak, és angol nyelvű, tan­díj­men­tes dániai kép­zé­se­ket tar­tal­maz­nak. Az intéz­mé­nyek­hez kap­cso­lódó sza­kok lis­tája meg­ta­lál­ható a kata­ló­gu­sok­ban.

Dániai tovább­ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­ért, vagy a kiad­vá­nyok­kal kap­cso­la­tos kér­dé­seit fel­te­heti Online:

Online Információ Kérés

 

University College of Northern Denmark 2013 International Brochure

UCN Brochure — SCEDA 2013
UCN logo top Megjelentek az idei brossúrák! Angol nyelvű képzések Koppenhágában és Aalborgban!

 

Copenhagen Business Academy 2013 International Brochure

CPH Business — SCEDA 2013logo cphbusiness Megjelentek az idei brossúrák! Angol nyelvű képzések Koppenhágában és Aalborgban!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember