Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Multimedia Design and Communication — BAAA

ID 100127194 300x199 Multimedia Design and Communication  BAAA
Képzésinformációk
Képzés neve AP Degree in Multimedia Design and Communication
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU-s állam­pol­gá­rok­nak:
€20.500
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj
: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Specializációk
 • Entrepeneurship
 • After Effects
 • Cut and Paste
 • HTML 5 (advan­ced)
 • Character Design and Animation
Karrierlehetőségek
 • Multimedia Designer
 • Web-master
 • Web Designer
 • Media Supporter
 • Flash Designer
 • Graphic Designer
 • Project Coordinator
 • Multimedia Consultant
 • Web Programmer

Ha érdek­lik a gra­fi­kus design, az online mar­ke­ting, a digi­tá­lis kom­mu­ni­ká­ció vagy az inter­face design téma­kö­rök, eset­leg sze­retne a rek­lá­mo­zás, az infor­ma­tika vagy a média vilá­gá­ban elhe­lyez­kedni, akkor ez a 2 éves prog­ram lehető­sé­get kínál, hogy bete­kin­tést nyer­hes­sünk a digi­tá­lis mar­ke­ting vilá­gába.

A diá­kok komp­lex gya­kor­lati tudást sze­rez­nek az interk­tív design, a digi­tá­lis kom­mu­ni­ká­ció, vala­mint a prog­ra­mo­zás terü­le­tein, mellyel később, a nem­zet­közi kör­nye­zet­nek köszön­hetően a világ bár­mely pont­ján mara­dék­ta­la­nul meg­áll­ják majd a helyü­ket a mun­ka­erő­pi­a­con, ahol a mai világ digi­ta­li­zá­ló­dá­sá­nak köszön­hetően szé­les­körű lehető­sé­gek és kife­je­zet­ten magas keres­let várja ezen prog­ra­mot elvégző tanu­ló­kat.

 A prog­ram struk­tú­rája 

Szemeszterek Témakörök
1–2 Innovation, busi­ness know­ledge and pro­ject manage­ment
Communication, stra­tegy and dis­se­mi­na­tion
Interaction const­ruc­tion and model­ing
Process and method, dig­i­tal design, dig­i­tal aest­he­tics and inter­face design
3 Communication and media socio­logy
Construction and data­ba­ses
Process and method, inter­face design and dig­i­tal media exp­res­si­ons
Választható tan­tár­gyak
4 Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Záróvizsga

 

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mé­nyek­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), így kiegé­szítve meg­szer­zett vég­zett­sé­gét Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa, Kép Forrása

tr


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember