Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Multimedia Design and Communication — CPH Business

ID 100139608 300x225 Multimedia Design and Communication  CPH Business
Képzés Információ
Képzés neve AP Degree in Multimedia Design and Communication
Intézmény neve Copenhagen Business Academy
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 4 sze­mesz­ter
Kreditek 120 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes!
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
1–4. sze­mesz­ter: €5.400 / sze­mesz­ter; 5. sze­mesz­ter: €4.000
Képzés kez­dés 2013. szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Kötelező Tantárgyak
 • Company Organization
 • Communication and Presentation
 • Interaction Development
 • Design and Visualisation
 • Interfaces
 • Marketing
Karrierlehetőségek
 • Web Designer
 • Webmaster
 • Flash Designer
 • Project Coordinator
 • Game Designer
 • New Media Consultant/Developer&Innovator
 • Web and Media Project Manager

Ez a két éves kép­zés tárt karok­kal várja azon hall­ga­tó­kat, akik hiszik, hogy a jövő tech­no­ló­gi­ája a modern kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban rej­lik. A prog­ram szé­les körű bete­kin­tést kínál a design, pre­zen­tá­ciók meg­ter­ve­zé­sére, vala­mint kivi­te­le­zé­sére a kom­mu­ni­ká­ció és a média terü­le­tén  egy nem­zet­közi kör­nye­zet­ben kiala­kí­tott gyakorlat-orientált okta­tási rend­szer kere­tein belül. A hall­ga­tók­nak egy­mást segítve és támo­gatva cso­port­mun­kák, pro­jec­tek és eset­ta­nul­má­nyok soka­sá­gá­val  kell szem­be­néz­niük a prog­ram során, így fel­ké­szítve és elő­se­gítve őket  később, mun­ka­erő­pi­a­con való sike­res helyt­ál­lás­hoz.

Az intéz­mény, köszön­hetően a magas szín­vo­nalú fel­sze­relt­sé­gé­nek, min­den lehet­sé­ges fel­té­telt maxi­má­li­san biz­to­sít a prog­ra­mon részt­vevő diá­kok szá­mára a töké­le­tes fejlő­dés és tel­je­sít­mény elérése érde­ké­ben. Az isko­lán belül, a meg­szám­lál­ha­tat­lan vizu­á­lis és hang­tech­ni­kai esz­kö­zök mel­lett helyet fog­lal egy úgy­ne­ve­zett „MacBook terem” is, ami spe­ci­á­li­san ezen prog­ram hall­ga­tói szá­mára lett kiala­kítva csúcs­minő­ségű szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök­kel fel­sze­relve, ezzel is elő­se­gítve és maxi­ma­li­zálva a diá­kok lehető­sé­geit.

 A prog­ram struk­tú­rája

1–3. sze­mesz­ter

 • Kötelező és spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak tel­je­sí­tése az aka­dé­mián
 • Erasmus lehető­ség kül­föl­dön

4. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön (3 hónap)
 • Záróvizsga

FIGYELEM! Az összes szak ese­té­ben € 200–500 közötti tan­szer­árak­kal kell szá­molni!

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára az adott intéz­mé­nyen belül, más dániai intéz­mény­ben vagy kül­föl­dön (1.5 éves TOP-UP Program), és kiegé­szít­heti dip­lo­má­ját Bachelor dip­lo­mává. Természetesen a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni az AP Diplomával.

 Top-Up Bachelor prog­ra­mok: 

 Hasonló kép­zé­sek: 

 További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa kep for­rasa 1


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember